G. W. F. Hegel
Estetik Üzerine Dersler

Çeviren: Aziz Yardımlı

İstanbul 2008 (c) İdea Yayınevi

G. W. F. Hegel
Vorlesungen über die Ästhetik

II. GÜZELİN VE SANATIN BİLİMSEL ELE ALINIŞ TÜRLERİ 23
      1. İrdelemenin Başlangıç Noktası Olarak Görgül Öğe  23
      2. Ele Alışın Başlangıç Noktası Olarak İdea  28
      3. Görgül ve İdeal Bakış Açılarının Birleşmesi  29

II. WISSENSHCHAFTLICE BEHANDLUNGSARTEN DES SCHÖNEN UND DER
    KUNST
23
      1. Das Empirische als Ausgangspunkt der Behandlung  23
      2. Die Idee als Ausgangspunkt der Behandlung  28
      3. Die Vereinigung des empirischen und ideellen
          Gesichstpunktes
 29

 
     
     
 

II. GÜZELİN VE SANATIN BİLİMSEL ELE ALINIŞ TÜRLERİ

Şimdi bilimsel irdeleme türünü sorgularsak, burada da yine ele almanın iki karşıt yolu ile karşılaşırız ki, bunlardan her biri ötekini dışlıyor ve hiçbir gerçek sonuca ulaşmamıza izin vermiyor görünür

 

II. Wissenschaftliche Behandlungsarten des Schönen und der Kunst

Fragen wir nun nach der Art der wissenschaftlichen Betrachtung, so begegnen uns auch hier wieder zwei entgegengesetzte Behandlungsweisen, von welchen jede die andere auszuschließen und uns zu keinem wahren Resultat gelangen zu lassen scheint.

Bir yandan Sanatın biliminin edimsel sanat yapıtları ile yalnızca dışarıdan uğraştığını, onları bir Sanat Tarihi için ardarda sıraladığını, varolan sanat yapıtları üzerine irdelemeler ya da kuram taslakları ürettiğini görürüz ki, bunların yargılama için olduğu gibi sanatsal üretimler için de genel bakış açıları sağlamaları gerekir. Einerseits sehen wir die Wissenschaft der Kunst sich nur etwa außen herum an den wirklichen Werken der Kunst bemühen, sie zur Kunstgeschichte aneinanderreihen, Betrachtungen über die vorhandenen Kunstwerke anstellen oder Theorien entwerfen, welche die allgemeinen Gesichtspunkte für die Beurteilung wie für die künstlerische Hervorbringung liefern sollen.

Öte yandan bilimin kendini bağımsız olarak Güzel üzerine düşüncelere bıraktığını ve yalnızca evrenseli, özgünlüğü içindeki sanat yapıtına uygun düşmeyen birşeyi, Güzelin soyut bir felsefesini ürettiğini görürüz.

Andererseits sehen wir die Wissenschaft sich selbständig für sich dem Gedanken über das Schöne überlassen und nur Allgemeines, das Kunstwerk in seiner Eigentümlichkeit nicht Treffendes, eine abstrakte Philosophie des Schönen hervorbringen.

1. İrdelemenin Başlangıç Noktası Olarak Görgül Öğe

Görgül öğeyi başlangıç noktası olarak alan birinci ele alış yolu söz konusu olduğunda, bu yol sanat bilgini olmayı düşünenler için zorunlu yoldur. Ve tıpkı günümüzde kendini fiziğe adamış olmasa da en özsel fiziksel bilgiler ile donatılmış olmayı isteyen herkes gibi, kültürlü bir insan için de biraz sanat bilgisi edinmek az çok bir gereksinim olmuştur, ve kendini bir sanat meraklısı ve erbabı olarak tanıtlama gösterişi oldukça yaygındır.

1. Das Empirische als Ausgangspunkt der Behandlung

Was die erste Behandlungsweise betrifft, welche das Empirische zum Ausgangspunkt hat, so ist sie der notwendige Weg für denjenigen, der sich zum Kunstgelehrten zu bilden gedenkt. Und wie heutzutage jeder, wenn er sich auch der Physik nicht widmet, dennoch mit den wesentlichsten physikalischen Kenntnissen ausgerüstet sein will, so hat es sich mehr oder weniger zum Erfordernis eines gebildeten Mannes gemacht, einige Kunstkenntnis zu besitzen, und ziemlich allgemein ist die Prätention, sich als ein Dilettant und Kunstkenner zu erweisen.

a. Ama eğer bu tanışıklık gerçekten bilginlik olarak kabul edilecekse, o zaman çeşitli türlerde ve geniş bir erimde olmalıdır. Çünkü gerekli olan ilk şey eski ve yeni bireysel sanat yapıtlarının ölçüsüz alanı ile sağın bir tanışıklıktır ki, bunların bir bölümü gerçekte daha şimdiden yok olmuştur, bir bölümü ise uzak ülkelere ve dünya bölgelerine aittir ve yazgının gözardı etmesinden ötürü gözlem alanımızdan çekilmiştir. Dahası, her sanat yapıtı kendi zamanına, kendi ulusuna, kendi çevresine aittir ve tikel tarihsel ve başka düşünceler ve erekler üzerine bağımlıdır; bu nedenle sanat alanında bilginlik eşit ölçüde tarihsel ve hiç kuşkusuz aynı zamanda çok özel bilgilerin geniş bir alanını da gerektirir, çünkü sanat yapıtının bireysel doğası tekil olanla bağıntılıdır ve anlaşılması ve açıklanması zorunlu olarak özel ayrıntılara dayanır. — Son olarak bu bilginlik başka alanlarda olduğu gibi yalnızca bilgiler için bir belleği değil, ama keskin bir imgelem yetisini de gerektirir, çünkü sanatsal şekillerin imgelerinin tüm değişik ayrıntılarına göre saptanması ve özellikle başka sanat yapıtları ile karşılaştırma için göz önünde bulundurulması buna bağlıdır.

a) Sollen diese Kenntnisse aber wirklich als Gelehrsamkeit anerkannt werden, so müssen sie mannigfacher Art und von weitem Umfange sein. Denn das erste Erfordernis ist die genaue Bekanntschaft mit dem unermeßlichen Bereich der individuellen Kunstwerke alter und neuer Zeit, Kunstwerke, die zum Teil in der Wirklichkeit schon untergegangen sind, zum Teil entfernten Ländern oder Weltteilen angehören und welche die Ungunst des Schicksals dem eigenen Anblick entzogen hat. Sodann gehört jedes Kunstwerk seiner Zeit, seinem Volke, seiner Umgebung an und hängt von besonderen geschichtlichen und anderen Vorstellungen und Zwecken ab, weshalb die Kunstgelehrsamkeit ebenso einen weiten Reichtum von historischen, und zwar zugleich sehr speziellen Kenntnissen erfordert, indem eben die individuelle Natur des Kunstwerks sich aufs Einzelne bezieht und das Spezielle zu seinem Verständnis und Erläuterung nötig hat. - Diese Gelehrsamkeit endlich bedarf nicht nur wie jede andere des Gedächtnisses für Kenntnisse, sondern auch einer scharfen Einbildungskraft, um die Bilder der Kunstgestaltungen nach allen ihren verschiedenen Zügen für sich festzuhalten und vornehmlich zur Vergleichung mit anderen Kunstwerken präsent zu haben.

b. Bu birincil olarak tarihsel irdelemenin içerisinde daha şimdiden değişik bakış açıları kendilerini gösterirler ki, bunlardan yargılar türetebilmek için sanat yapıtlarının irdelemesinde gözden yitirilmemeleri gerekir. Şimdi bu bakış açıları, görgül bir başlangıçları olan başka bilimlerde olduğu gibi, kendileri için öne çıkarılıp biraraya toparlandıkları zaman, genel ölçütleri ve önermeleri ve, daha da öte biçimsel genelleştirmede, sanatların kuramlarını oluştururlar. Burada bu tür literatürü ele alamayız ve bu nedenle ancak kimi yazılara genel olarak değinebiliriz. Böylece örneğin Aristoteles’in Poetika’sı trajedi kuramı ile bugün de ilginçliğini sürdürmektedir; eskiler arasında daha yakından Horace’ın Ars Poetika’sı ve Longinus’un “Yüce Üzerine” yazıları böyle kuramcılığın nasıl yerine getirilmiş olduğu konusunda genel bir düşünce verebilirler. Bu yazarlar tarafından soyutlanan genel belirlenimlerin özellikle şiirin ve sanatın bozulduğu zamanlarda sanat yapıtları üretmenin başlıca ilkeleri ve kuralları olarak geçerli olmaları gerekir. Gene de bu sanat doktorlarının sanatı iyileştirmek için yazdıkları reçeteler insan sağlığını yeniden düzeltmek için doktorların yazdıkları reçetelerden de daha az güvenilirdiler.

b) Innerhalb dieser zunächst geschichtlichen Betrachtung schon ergeben sich verschiedene Gesichtspunkte, welche, um aus ihnen die Urteile herzuleiten, bei Betrachtung des Kunstwerks nicht aus dem Auge zu verlieren sind. Diese Gesichtspunkte nun, wie bei anderen Wissenschaften, die einen empirischen Anfang haben, bilden, indem sie für sich herausgehoben und zusammengestellt werden, allgemeine Kriterien und Sätze und in noch weiterer formeller Verallgemeinerung die Theorien der Künste. Die Literatur dieser Art auszuführen ist hier nicht am Orte, und es kann deshalb genügen, nur an einige Schriften im allgemeinsten zu erinnern. So z. B. an die Aristotelische Poetik, deren Theorie der Tragödie noch jetzt von Interesse ist; und näher noch kann unter den Alten Horazens Ars poetica und Longins Schrift über das Erhabene eine allgemeine Vorstellung von der Weise geben, in welcher solches Theoretisieren gehandhabt worden ist. Die allgemeinen Bestimmungen, welche man abstrahierte, sollten insbesondere für Vorschriften und Regeln gelten, nach denen man hauptsächlich in den Zeiten der Verschlechterung der Poesie und Kunst Kunstwerke hervorzubringen habe. Doch verschrieben diese Ärzte der Kunst für die Heilung der Kunst noch weniger sichere Rezepte als die Ärzte für die Wiederherstellung der Gesundheit.

Bu sanat kuramları üzerine yalnızca şunu belirteceğim ki, tekil olarak öğretici pekçok şey kapsamalarına karşın, gene de gözlemleri çok sınırlı bir sanat yapıtları alanından yapılan soyutlamalardır ve bu alan gerçekten güzel olarak görülmüş olsa da, her zaman yalnızca dar erimli bir sanat yapıtları alanını oluşturmuştur. Öte yandan böyle belirlenimler bir ölçüde çok basmakalıp düşüncelerdir ki, evrensellikleri içinde gene de başlıca ilgi noktası olan tikelin saptanmasına doğru ilerlemezler; örneğin Horace’ın sözü edilen Mektubu böyle düşüncelerle doludur ve bu yüzden hiç kuşkusuz herkes için yazılmış bir kitaptır, ama bu nedenle hiçbir şey söylemeyen pekçok şey kapsar; “omne tulit punctum [qui miscuit utile dulci]”; bu “Yurdunda kal ve karnını dürüstçe doyur” tarzındaki öğüt verici sayısız öğretiyi andırır ki, bunlar genellikleri içinde hiç kuşkusuz doğru olsalar da, eylem için gereken somut belirlenimlerden yoksundurlar. — Bir başka tür çıkar doğrudan doğruya gerçek sanat yapıtları üretme gibi kesin bir erekten oluşmuyor, ama böyle kuramlar yoluyla sanat yapıtları üzerine yargıyı, genel olarak beğeniyi geliştirmeyi öne çıkarıyordu; bu bağlamda Home’un1 Elements of criticism adlı kitabı [1762], Batteux’nün2 yazıları ve Ramler’in3 Einleitung in die schönen Wissenschaften [4 Cilt, 1756-58] adlı kitabı kendi zamanlarında çok okunan çalışmalardılar. Bu anlamda beğeni bir sanat yapıtının dış görüngüsüne ait olanın düzenlenişi ve işlenişini, uygunluk ve gelişmişliğini ilgilendirir. Dahası, beğeninin temel ilkelerine önceki ruhbilime ait olan ve ruhsal yetenekler ve etkinlikler, tutkular ve olası yeğinleşmeleri, sonuçları vb.nin görgül gözlemlerinden türetilen görüşler katılıyordu. Ama şimdi hiçbir zaman değişmeyen olgu her insanın sanat yapıtlarını ya da karakter, eylem ve olayları kendi içgörülerinin ve duygularının ölçüsüne göre yargılıyor olmasıdır; ve o beğeni gelişimi yalnızca dışsal ve zayıf olana dokunduğu için ve bunun dışında kurallarını benzer olarak yalnızca dar bir sanat yapıtları kesiminden ve anlağın ve duygunun sınırlı bir gelişiminden aldığı için, iç olanı ve gerçek olanı kavramada ve onun ayrımsanması için bakışı keskinleştirmede alanı açısından yetersiz ve yeteneksizdi.

Ich will über Theorien dieser Art nur anführen, daß, obwohl sie im einzelnen viel Lehrreiches enthalten, dennoch ihre Bemerkungen von einem sehr beschränkten Kreise von Kunstwerken abstrahiert waren, welche gerade für die echtschönen galten, jedoch immer nur einen engen Umfang des Kunstgebietes ausmachten. Auf der anderen Seite sind solche Bestimmungen zum Teil sehr triviale Reflexionen, die in ihrer Allgemeinheit zu keiner Feststellung des Besonderen fortschreiten, um welches es doch vornehmlich zu tun ist; wie die angeführte Horazische Epistel voll davon und daher wohl ein Allerweltsbuch ist, das aber eben deswegen viel Nichtssagendes enthält: "omne tulit punctum" etc., ähnlich so vielen paränetischen Lehren - "Bleib im Lande und nähre dich redlich" -, welche in ihrer Allgemeinheit wohl richtig sind, aber der konkreten Bestimmungen entbehren, auf die es im Handeln ankommt. - Ein anderweitiges Interesse bestand nicht in dem ausdrücklichen Zweck, direkt die Hervorbringung von echten Kunstwerken zu bewirken, sondern es trat die Absicht hervor, durch solche Theorien das Urteil über Kunstwerke, überhaupt den Geschmack zu bilden, wie in dieser Beziehung Homes1 Elements of criticism [1762], die Schriften von Batteux2 und Ramlers Einleitung in die schönen Wissenschaften [4 Bde., 1756-58]1 zu ihrer Zeit vielgelesene Werke gewesen sind. Geschmack in diesem Sinne betrifft die Anordnung und Behandlung, das Schickliche und Ausgebildete dessen, was zur äußeren Erscheinung eines Kunstwerks gehört. Ferner wurden zu den Grundsätzen des Geschmacks noch Ansichten hinzugezogen, wie sie der vormaligen Psychologie angehörten und den empirischen Beobachtungen der Seelenfähigkeiten und Tätigkeiten, der Leidenschaften und ihrer wahrscheinlichen Steigerung, Folge usf. abgemerkt worden waren. Nun bleibt es aber ewig der Fall, daß jeder Mensch Kunstwerke oder Charaktere, Handlungen und Begebenheiten nach dem Maße seiner Einsichten und seines Gemüts beurteilt, und da jene Geschmacksbildung nur auf das Äußere und Dürftige ging und außerdem ihre Vorschriften gleichfalls nur aus einem engen Kreise von Kunstwerken und aus beschränkter Bildung des Verstandes und Gemütes hernahm, so war ihre Sphäre ungenügend und unfähig, das Innere und Wahre zu ergreifen und den Blick für das Auffassen desselben zu schärfen.

[“yararlı olanı hoş olanla karıştıran her puanı kazanır”; Ars Poetica, 343.]

Genel olarak böyle kuramlar sanatta felsefi-olmayan başka bilimlerde olduğu gibi işlerler. İrdeleme altına getirdikleri içerik verili birşey olarak tasarımımızdan alınır; o zaman bu tasarımın doğasına ilişkin daha öte soru doğar, çünkü daha tam belirlenimler için gereksinim ortaya çıkar ki, bunlar da benzer olarak tasarımımızda bulunur ve oradan alınarak tanımlarda saptanırlar. Ama böylelikle kendimizi hemen güvenilmez ve tartışmalı bir zeminde buluruz. Çünkü ilk olarak sanki Güzel bütünüyle yalın bir tasarımmış gibi görünebilir. Gene de hemen açığa çıkar ki, onda pekçok yan bulunabilir ve böylece biri bunlardan birini vurgularken bir başkası ötekini vurgular, ya da eğer aynı bakış açıları göz önünde tutulursa, hangi yanın özsel olarak görüleceği sorusu konusunda çekişme başlar.

Im allgemeinen verfahren solche Theorien in der Art der übrigen nicht-philosophischen Wissenschaften. Der Inhalt, den sie der Betrachtung unterwerfen, wird aus unserer Vorstellung als ein Vorhandenes aufgenommen; jetzt wird weiter nach der Beschaffenheit dieser Vorstellung gefragt, indem sich das Bedürfnis näherer Bestimmungen hervortut, welche gleichfalls in unserer Vorstellung angetroffen und aus ihr heraus in Definitionen festgestellt werden. Damit befinden wir uns aber sogleich auf einem unsicheren, dem Streit unterworfenen Boden. Denn zunächst könnte es zwar scheinen, als sei das Schöne eine ganz einfache Vorstellung. Doch ergibt es sich bald, daß in ihr sich mehrfache Seiten auffinden lassen, und so hebt denn der eine diese, der andere eine andere heraus, oder wenn auch die gleichen Gesichtspunkte berücksichtigt sind, entsteht ein Kampf um die Frage, welche Seite nun als die wesentliche zu betrachten sei.

Bu bakımdan Güzelin değişik tanımlarını getirmek ve eleştirmek bilimsel tamamlanmışlığın gereği sayılır. Ne tanımlamanın çeşitli inceliklerinin tümünü bilebilmek için tarihsel tamamlanmışlıkta, ne de tarihsel ilgi uğruna bunu yapmayacağız; tersine yalnızca örnek olarak daha yeni ve daha ilginç irdeleme yollarından gerçekte Güzelin İdeasında neyin yattığı konusunu daha tam olarak hedefe getiren kimilerini seçeceğiz. Bu amaçla öncelikle Goethe’nin Güzel belirlenimini anımsamamız gerekir ki, [J. H.] Meyer4 [1760-1832] bunu Geschichte der bildenden Künste in Griechenland  adlı çalışmasına katmıştır ve orada Hirt’ten söz etmeksizin onun irdeleme yollarından da alıntı yapar.

In dieser Hinsicht wird es zur wissenschaftlichen Vollständigkeit gerechnet, die verschiedenen Definitionen über das Schöne aufzuführen und zu kritisieren. Wir wollen dies weder in historischer Vollständigkeit, um alle die vielerlei Feinheiten des Definierens kennenzulernen, noch des historischen Interesses wegen tun, sondern nur als Beispiel einige von den neueren interessanteren Betrachtungsweisen herausstellen, welche näher auf das hinzielen, was in der Tat in der Idee des Schönen liegt. Zu diesem Zweck ist vorzugsweise an die Goethesche Bestimmung des Schönen zu erinnern, welche Meyer seiner Geschichte der bildenden Künste in Griechenland4 einverleibt hat, bei welcher Gelegenheit er, ohne Hirt zu nennen, die Betrachtungsweise desselben gleichfalls anführt.

Deutsch _
Aloys Hirt  
[Aloys] Hirt5, zamanımızın en büyük gerçek sanat meraklılarından biri, Sanattaki Güzel üzerine denemesinde (Die Horen, 1797, 7. Sayı), değişik sanatlardaki Güzelden söz ettikten sonra sonuç olarak Sanattaki Güzelin doğru olarak yargılanması ve Beğeninin gelişimi için Karakteristik kavramının temel olduğu vargısını çıkarır. Daha açık olarak, Güzeli “gözün, kulağın ya da imgelem yetisinin bir nesnesi olan ya da olabilen Eksiksiz” olarak saptar. Daha sonra Eksiksizi “ereğe karşılık düşen” olarak, “Doğanın ya da Sanatın nesnenin oluşumunda — cinsinde ve türünde — önüne aldığı” şey olarak tanımlar ki, bu nedenle biz de, Güzel üzerine yargımızı oluşturabilmek için dikkatimizi olanaklı olduğu ölçüde bir varlığı oluşturan bireysel ayırmaçlara yöneltmeliyiz. Çünkü bu ayırmaçlar tam olarak onun Karakteristiğini oluştururlar. Sanat yasası olarak Karakter ile buna göre “belirli bireyselliği” anlar ki, “onunla biçimler, devim ve duruş, eda ve anlatım, yerel renkler, ışık ve gölge, aydınlık-karanlık (chiaroscuro), duruş ayırdedilirler, ve dahası önceden düşünülen nesnenin istediği yolda.” Bu belirlenim daha şimdiden geri kalan tanımlardan daha önemlidir. Daha açık bir deyişle, eğer Karakteristiğin ne olduğunu sorarsak, ona ilk olarak bir içerik, örneğin belirli bir duygu, durum, olay, eylem, birey aittir; ikinci olarak, içeriğin sunuluşunun türü ve tarzı. Karakteristiğin sanat yasası bu sunuluş yolu ile bağıntılıdır, çünkü tüm tikellerin anlatım tarzında içeriklerinin belirli gösterilişine hizmet etmesini ve o içeriğin anlatımında bir üye olmasını ister. Soyut Karakteristik belirlenimi öyleyse ereğe uygunluğu ilgilendirir ki, bunda sanatsal şeklin tikeli sergilemesi gereken içeriği edimsel olarak öne çıkarır. Eğer bu düşünceyi bütünüyle popüler bir yolda açıklamayı istersek, içerdiği kısıtlama şudur. Örneğin tiyatro yapıtında bir eylem içeriği oluşturur; tiyatronun bu eylemin nasıl olduğunu sergilemesi gerekir. Şimdi insanlar çeşitli şeyler yaparlar; konuşmaya katılırlar, arada bir yemek yerler, uyurlar, giyinirler, şundan bundan söz ederler vb. Ama tüm bunlar arasında dolaysızca asıl içerik olarak o belirli eylem ile ilişki içinde durmayan herşeyin dışlanması gerekir, öyle ki geriye o içerik ile ilgili anlamsız hiçbirşey kalmasın. Benzer olarak, o eylemin yalnızca bir kıpısını yakalayan bir tabloda dış dünyanın engin dallanıp budaklanmaları ortasında o kıpıda belirli eylem ile hiçbir bağıntısı olmayan ve onun ayırdedici karakterine hiçbirşey katmayan durumların, kişilerin, konumların ve daha başka olayların bir kütlesi kapsanabilir. Ama Karakteristiğin belirlenimine göre sanat yapıtına yalnızca görüngüye ve özsel olarak ancak bu içeriğin anlatımına ait olanın girmesi gerekir; çünkü hiçbirşey kendini yararsız ve gereksiz göstermemelidir.

Hirt5, einer der größten wahrhaften Kunstkenner unserer Zeit, faßt in seinem Aufsatz über das Kunstschöne (Die Horen, 1797, 7. Stück), nachdem er von dem Schönen in den verschiedenen Künsten gesprochen hat, als Ergebnis zusammen, daß die Basis zu einer richtigen Beurteilung des Kunstschönen und Bildung des Geschmacks der Begriff des Charakteristischen sei. Das Schöne nämlich stellt er fest als das "Vollkommene, welches ein Gegenstand des Auges, des Ohres oder der Einbildungskraft werden kann oder ist". Das Vollkommene dann weiter definiert er als das "Zweckentsprechende, was die Natur oder Kunst bei der Bildung des Gegenstandes - in seiner Gattung und Art - sich vorsetzte", weshalb wir denn also, um unser Schönheitsurteil zu bilden, unser Augenmerk soviel als möglich auf die individuellen Merkmale, welche ein Wesen konstituieren, richten müßten. Denn diese Merkmale machen gerade das Charakteristische desselben aus. Unter Charakter als Kunstgesetz versteht er demnach "jene bestimmte Individualität, wodurch sich Formen, Bewegung und Gebärde, Miene und Ausdruck, Lokalfarbe, Licht und Schatten, Helldunkel und Haltung unterscheiden, und zwar so, wie der vorgedachte Gegenstand es erfordert". Diese Bestimmung ist schon bezeichnender als sonstige Definitionen. Fragen wir nämlich weiter, was das Charakteristische sei, so gehört dazu erstens ein Inhalt, als z. B. bestimmte Empfindung, Situation, Begebenheit, Handlung, Individuum; zweitens die Art und Weise, in welcher der Inhalt zur Darstellung gebracht ist. Auf diese Art der Darstellung bezieht sich das Kunstgesetz des Charakteristischen, indem es fordert, daß alles Besondere in der Ausdrucksweise zur bestimmten Bezeichnung ihres Inhalts diene und ein Glied in der Ausdrückung desselben sei. Die abstrakte Bestimmung des Charakteristischen betrifft also die Zweckmäßigkeit, in welche das Besondere der Kunstgestalt den Inhalt, den es darstellen soll, wirklich heraushebt. Wenn wir diesen Gedanken ganz populär erläutern wollen, so ist die Beschränkung, die in demselben liegt, folgende. Im Dramatischen z. B. macht eine Handlung den Inhalt aus; das Drama soll darstellen, wie diese Handlung geschieht. Nun tun die Menschen vielerlei; sie reden mit ein, zwischenhinein essen sie, schlafen, kleiden sich an, sprechen dieses und jenes usf. Was nun aber von all diesem nicht unmittelbar mit jener bestimmten Handlung als dem eigentlichen Inhalt in Verhältnis steht, soll ausgeschlossen sein, so daß in bezug auf ihn nichts bedeutungslos bleibe. Ebenso könnten in ein Gemälde, das nur einen Moment jener Handlung ergreift, in der breiten Verzweigung der Außenwelt eine Menge Umstände, Personen, Stellungen und sonstige Vorkommenheiten aufgenommen werden, welche in diesem Momente keine Beziehung auf die bestimmte Handlung haben und nicht zum bezeichnenden Charakter derselben dienlich sind. Nach der Bestimmung des Charakteristischen aber soll nur dasjenige mit in das Kunstwerk eintreten, was zur Erscheinung und wesentlich zum Ausdruck gerade nur dieses Inhalts gehört; denn nichts soll sich als müßig und überflüssig zeigen.


Eirene ve bebek Plutus; Roma eşlemi; yklş. İÖ 370.

["Die Horen" 1795'te Schiller tarafından aylık olarak çıkarıldı.] [Horae: Mevsim tanrıçaları; Zeus ve Themis'in kızları; Hesiodos'a göre üç Horae vardı: Eirene (İrene, Barış), Dike (Türe) ve Eunomia (Düzen).]

Bu çok önemli bir belirlenimdir ki, belli bir bağıntıda aklanmaya izin verir. Meyer gene de yukarıda sözü edilen çalışmasında bu görüşün iz kalmaksızın geride bırakıldığını düşünür ve bu, onun savunduğu gibi, sanatın iyiliğine olmuştur. Çünkü bu düşünce büyük olasılıkla karikatür gibi birşeye götürecektir. Bu yargı doğrudan doğruya Güzelin böyle saptanışı sanki bir yönlendirme ile ilgiliymiş gibi bir çarpıklığı imler. Sanat Felsefesi sanatçılar için yönergeler saptamakla uğraşmaz; tersine, bu tür kurallar vermeyi istemeksizin, genel olarak Güzelin ne olduğunu ve onun kendini bulunanda, sanat yapıtlarında nasıl gösterdiğini saptaması gerekir. Şimdi, bunun dışında, o eleştiri söz konusu olduğunda Hirt’in tanımı hiç kuşkusuz kendi içine karikatür benzeri şeyleri de alır, çünkü karikatürleştirilen bile karakteristik olabilir; ama öte yandan hemen belirtmek gerek ki, karikatürde belirli karakter abartmaya uğrar ve bir bakıma karakteristiğin bir fazlalığıdır. Ama fazlalık bundan böyle aslında Karakteristik için gerekli birşey değildir, tersine sıkıcı bir yinelemedir ki, onunla Karakteristiğin kendisi doğallığını yitirebilir. Dahası, karikatür gibi olan kendini çirkinin Karakteristiği olarak da gösterir ki, hiç kuşkusuz bir çarpıklıktır. Çirkin kendi payına içerik ile yakından bağıntılıdır, ve böylece denebilir ki Karakteristiğin ilkesi ile birlikte çirkin ve çirkinin sunuluşu da temel belirlenim olarak kabul edilir. Sanatın Güzelinde karakterize edilmesi gerekli olan ve olmayan üzerine, Güzelin içeriği üzerine Hirt’in tanımı hiç kuşkusuz daha yakın bir bilgi vermez; bu bakımdan yalnızca salt biçimsel bir belirlenim sağlar ki, gene de kendi içinde gerçek birşey kapsar, üstelik soyut bir yolda olsa bile.

Es ist dies eine sehr wichtige Bestimmung, welche sich in gewisser Beziehung rechtfertigen läßt. Meyer jedoch in seinem angeführten Werke meint, diese Ansicht sei spurlos vorübergegangen, und, wie er dafürhalte, zum Besten der Kunst. Denn jene Vorstellung hätte wahrscheinlich zum Karikaturmäßigen geleitet. Dies Urteil enthält sogleich das Schiefe, als ob es bei solchem Feststellen des Schönen um das Leiten zu tun wäre. Die Philosophie der Kunst bemüht sich nicht um Vorschriften für die Künstler, sondern sie hat auszumachen, was das Schöne überhaupt ist und wie es sich im Vorhandenen, in Kunstwerken gezeigt hat, ohne dergleichen Regeln geben zu wollen. Was nun außerdem jene Kritik betrifft, so faßt die Hirtsche Definition allerdings auch das Karikaturmäßige in sich, denn auch das Karikierte kann charakteristisch sein; allein es ist dagegen sogleich zu sagen, daß in der Karikatur der bestimmte Charakter zur Übertreibung gesteigert und gleichsam ein Überfluß des Charakteristischen ist. Der Überfluß ist aber nicht mehr das eigentlich zum Charakteristischen Erforderliche, sondern eine lästige Wiederholung, wodurch das Charakteristische selbst kann denaturiert werden. Zudem zeigt sich das Karikaturmäßige ferner als die Charakteristik des Häßlichen, das allerdings ein Verzerren ist. Das Häßliche seinerseits bezieht sich näher auf den Inhalt, so daß gesagt werden kann, daß mit dem Prinzip des Charakteristischen auch das Häßliche und die Darstellung des Häßlichen als Grundbestimmung angenommen sei. Über das, was im Kunstschönen charakterisiert werden soll und was nicht, über den Inhalt des Schönen allerdings gibt die Hirtsche Definition keine nähere Auskunft, sondern liefert in dieser Rücksicht nur eine rein formelle Bestimmung, welche jedoch in sich Wahrhaftes, wenn auch auf abstrakte Weise, enthält.

Deutsch _
Goethe  
Ama şimdi daha öte bir soru, Meyer’in Hirt’in o Sanat ilkesinin karşısına neyi çıkardığı, neyi yeğlediği sorusu doğar. İlk olarak Meyer yalnızca antikçağın sanat yapıtlarındaki ilke ile ilgilenir ki, bunun gene de Güzelin belirlenimini kapsaması gerekir. Bu bağıntıda [A. R.] Mengs’in6 ve [J. J.] Winckelmann’ın İdeal belirlenimlerinden söz etmeye geçer ve bu Güzellik yasasını ne reddettiğini ne de bütünüyle kabul ettiğini söyler; öte yandan aydın bir sanat yargıcının (Goethe’nin) görüşüne katılmada hiçbir duraksaması yoktur, çünkü belirleyicidir ve bilmeceyi çözmeye daha yakın görünür. Goethe “Antikçağın en yüksek ilkesi anlamlı olan, ama başarılı bir işlemenin en yüksek sonucu Güzel olandı.” Bu anlatımda neyin yattığına daha yakından bakarsak onda yine iki şey buluruz: İçerik, şey, ve Sunuşun tür ve tarzı. Bir sanat yapıtında kendini bize dolaysızca sunan ile başlarız ve ancak ondan sonra anlamın ya da içeriğin ne olduğunu sorarız. O dışsal şey bizim için dolaysızca geçerli değildir, ama arkasında içsel birşeyin, bir anlamın olduğunu kabul ederiz ki, dışsal görüngü onun tarafından esinlendirilir. Dışsal şey ruhu olan bu öğeyi imler. Çünkü birşeyi imleyen bir görüngü kendisini ve dışsal olarak olduğu şeyi değil, ama başka birşeyi temsil eder; örneğin bir simge ve daha açık olarak bir masal gibi, ki anlam onun ahlaksal özü ve öğretisi tarafından oluşturulur. Gerçekten de her sözcük daha şimdiden bir anlamı gösterir ve kendi için geçerli değildir. Benzer olarak Tin, Ruh kendini insanın gözü, çehresi, bedeni, teni, bütün bir şekli içinden ışımaya bırakır, ve burada anlam her zaman dolaysız görüngüde yatandan daha geniş birşeydir. Sanat yapıtının bu yolda anlamlı olması gerekir ve yalnızca taşın bu çizgilerinde, eğrilerinde, yüzeylerinde, kovuklarında ve oyuklarında, bu renklerde, notalarda, sözcük-seslerde ya da başka herhangi bir gereçte tükenmiş görünmez; tersine, ortaya bir iç dirimsellik, duygu, ruh, bir içerik ve tin sermelidir ki, sanat yapıtının anlamı dediğimiz şey sözcüğün tam anlamıyla budur.
_
Anton Raphael Mengs  
Was setzt Meyer nun aber, ergeht die weitere Frage, jenem Kunstprinzipe Hirts entgegen, was zieht er vor? Er handelt zunächst nur von dem Prinzip in den Kunstwerken der Alten, das jedoch die Bestimmung des Schönen überhaupt enthalten muß. Bei dieser Gelegenheit kommt er auf Mengs'6 und auf Winckelmanns Bestimmung des Ideals zu sprechen und äußert sich dahin, daß er dies Schönheitsgesetz weder verwerfen noch ganz annehmen wolle, dagegen kein Bedenken trage, sich der Meinung eines erleuchteten Kunstrichters (Goethes) anzuschließen, da sie bestimmend sei und näher das Rätsel zu lösen scheine. Goethe sagt: "Der höchste Grundsatz der Alten war das Bedeutende, das höchste Resultat aber einer glücklichen Behandlung das Schöne." Sehen wir näher zu, was in diesem Ausspruche liegt, so haben wir darin wiederum zweierlei: den Inhalt, die Sache, und die Art und Weise der Darstellung. Bei einem Kunstwerke fangen wir bei dem an, was sich uns unmittelbar präsentiert, und fragen dann erst, was daran die Bedeutung oder Inhalt sei. Jenes Äußerliche gilt uns nicht unmittelbar, sondern wir nehmen dahinter noch ein Inneres, eine Bedeutung an, durch welche die Außenerscheinung begeistet wird. Auf diese seine Seele deutet das Äußerliche hin. Denn eine Erscheinung, die etwas bedeutet, stellt nicht sich selber und das, was sie als äußere ist, vor, sondern ein anderes; wie das Symbol z. B. und deutlicher noch die Fabel, deren Moral und Lehre die Bedeutung ausmacht. Ja, jedes Wort schon weist auf eine Bedeutung hin und gilt nicht für sich selbst. Ebenso das menschliche Auge, das Gesicht, Fleisch, Haut, die ganze Gestalt läßt Geist, Seele durch sich hindurchscheinen, und immer ist hier die Bedeutung noch etwas Weiteres als das, was sich in der unmittelbaren Erscheinung zeigt. In dieser Weise soll das Kunstwerk bedeutend sein und nicht nur in diesen Linien, Krümmungen, Flächen, Aushöhlungen, Vertiefungen des Gesteins, in diesen Farben, Tönen, Wortklängen, oder welches Material sonst benutzt ist, erschöpft erscheinen, sondern eine innere Lebendigkeit, Empfindung, Seele, einen Gehalt und Geist entfalten, den wir eben die Bedeutung des Kunstwerks nennen.

Bir yapıtın anlamlılığı için bu istem ile öyleyse Hirt’in Karakteristik ilkesi ile söylemiş olduğundan çok ötesi ya da başkası söylenmiş olmaz.

Mit dieser Forderung der Bedeutsamkeit eines Werks ist daher nicht viel weiteres oder anderes als mit dem Hirtschen Prinzip des Charakteristischen gesagt.

Öyleyse bu anlayışa göre Güzelin öğeleri olarak içsel birşeyi, bir içeriği, ve o içeriği imleyen dışsal birşeyi karakterize etmiş oluruz; içsel olan dışsal olanda ışır ve kendini onun yoluyla bildirir, çünkü dışsal olan kendi uzağını, içsel olanı gösterir. Ama burada bu konuda daha ileri gidemeyiz.

Dieser Auffassung nach haben wir also als die Elemente des Schönen ein Inneres, einen Inhalt, und ein Äußeres, welches jenen Inhalt bedeutet, charakterisiert; das Innere scheint im Äußeren und gibt durch dasselbe sich zu erkennen, indem das Äußere von sich hinweg auf das Innere hinweist. In das Nähere können wir jedoch nicht weiter eingehen.

c. Ama bu kuramcılığın daha erken tarzı da tıpkı o kılgısal kurallar gibi Almanya’da daha önce zorla bir yana atılmış — başlıca gerçekten dirimli şiirin ortaya çıkışı tarafından —, ve dehanın hakkı, yapıtları ve bunların etkileri o yasallıkların savları ve kuramların geniş akıntıları karşısında geçerli kılınmıştır. Gerçekten tinsel bir Sanatın, ona gösterilen duygudaşlığın ve yaygın kabulün bu temelinden ister modern dünyaya, ister Orta Çağlara, isterse giderek antik çağların bütünüyle yabancı uluslarına (örneğin Hint) ait olsunlar çoktandır bilinen büyük sanat yapıtlarından haz duymak ve onları tanımak için bir alıcılık ve özgürlük doğmuştur — yapıtlar ki, eskilikleri ya da yabancı uluslara ait olmaları nedeniyle bizim için yabancı bir yan taşısalar da, gene de tüm yabancılıklarını aşan, tüm insanlar için ortak olan bir içerik taşırlar ve ancak kuramın önyargısı tarafından barbarca bir kötü beğeninin ürünleri olarak damgalanabilirler. Başlıca kuramın soyutlamaları için temel olan alanın ve biçimlerin dışında yatan sanat yapıtlarının bu genel tanınışı ilk olarak kendine özgü bir sanat türünün — Romantik Sanatın — tanınmasına götürmüş, ve Güzelin Kavramını ve doğasını o kuramlar için olanaklı olandan daha derin bir yolda kavramak zorunlu olmuştur. Aynı zamanda bununla kendi için Kavramın, düşünen Tin olarak, kendini kendi payına Felsefede daha derinden tanıması olgusu bağlanmış ve bu ise dolaysızca Sanatın özünün de daha derin bir yolda alınması için vesile olmuştur.

c) Die frühere Manier dieses Theoretisierens wie jener praktischen Regeln ist denn auch bereits in Deutschland gewaltsam auf die Seite geworfen worden - vornehmlich durch das Hervortreten von wahrhafter lebendiger Poesie -, und das Recht des Genies, die Werke desselben und deren Effekte sind geltend gemacht worden gegen die Anmaßungen jener Gesetzlichkeiten und breiten Wasserströme von Theorien. Aus dieser Grundlage einer selbst echten geistigen Kunst, wie der Mitempfindung und Durchdringung derselben, ist die Empfänglichkeit und Freiheit entsprungen, auch die längst vorhandenen großen Kunstwerke der modernen Welt, des Mittelalters oder auch ganz fremder Völker des Altertums (die indischen z. B.) zu genießen und anzuerkennen - Werke, welche ihres Alters oder fremden Nationalität wegen für uns allerdings eine fremdartige Seite haben, doch bei ihrem alle Fremdartigkeit überbietenden, allen Menschen gemeinschaftlichen Gehalt nur durch das Vorurteil der Theorie zu Produktionen eines barbarischen schlechten Geschmacks gestempelt werden konnten. Diese Anerkennung überhaupt von Kunstwerken, welche aus dem Kreise und Formen derjenigen heraustreten, die vornehmlich für die Abstraktionen der Theorie gelegt wurden, hat zunächst zur Anerkennung einer eigentümlichen Art von Kunst - der romantischen Kunst - geführt, und es ist nötig geworden, den Begriff und die Natur des Schönen auf eine tiefere Weise zu fassen, als es jene Theorien vermocht hatten. Womit sich dies zugleich verbunden hat, daß der Begriff für sich selbst, der denkende Geist sich nun auch seinerseits in der Philosophie tiefer erkannte und damit auch das Wesen der Kunst auf eine gründlichere Weise zu nehmen unmittelbar veranlaßt ward.

Böylece bu daha genel gelişimin kıpılarına göre Sanat üzerine düşünmenin o tarzı, o kuramcılık biçimi ilkelerine olduğu gibi yerine getirilme yoluna göre de antika olmuştur. Yalnızca Sanat Tarihinin bilginliği kalıcı değerini korumuştur, ve tinsel alıcılığın o ilerlemesinin onun bakış açısını tüm yanlara doğru genişletmesi ile orantılı olarak özellikle korumak zorundadır. İşi ve ödevi bireysel sanat yapıtlarının estetik değerlendirmesinden ve sanat yapıtını dışsal olarak koşullandıran tarihsel durumların bilgisinden oluşur; ancak duyu ve tin ile yapılan ve tarihsel bilgiler tarafından desteklenen bir değerlendirme sanat yapıtının bütün bir bireyselliğine yayılabilir; örneğin Goethe’nin Sanat üzerine ve sanat yapıtları üzerine yazmış olduğu pekçok şey durumunda olduğu gibi. Asıl kuramcılık bu irdeleme yolunun ereği değildir, üstelik kendisi sık sık soyut ilkeler ve kategoriler ile ilgilenmek zorunda kalsa ve bilinçsizce onlara yönelebilse bile; gene de, eğer kişi bununla engellemeye izin vermez ama yalnızca o somut sunumları göz önünde tutarsa, her durumda bir sanat felsefesi için açık örnekler ve doğrulamalar sağlar ki, felsefe bunların tarihsel tikel ayrıntılarına giremez.

So ist denn selbst nach den Momenten dieses allgemeineren Verlaufs jene Art des Nachdenkens über die Kunst, jenes Theoretisieren, seinen Prinzipien wie deren Durchführung nach, antiquiert worden. Nur die Gelehrsamkeit der Kunstgeschichte hat ihren bleibenden Wert behalten und muß ihn um so mehr behalten, je mehr durch jene Fortschritte der geistigen Empfänglichkeit ihr Gesichtskreis nach allen Seiten hin sich erweitert hat. Ihr Geschäft und Beruf besteht in der ästhetischen Würdigung der individuellen Kunstwerke und Kenntnis der historischen, das Kunstwerk äußerlich bedingenden Umstände; eine Würdigung, die mit Sinn und Geist gemacht, durch die historischen Kenntnisse unterstützt, allein in die ganze Individualität eines Kunstwerks eindringen läßt; wie z. B. Goethe viel über Kunst und Kunstwerke geschrieben hat. Das eigentliche Theoretisieren ist nicht Zweck dieser Betrachtungsweise, obschon sich dieselbe wohl auch häufig mit abstrakten Prinzipien und Kategorien zu tun macht und bewußtlos darein verfallen kann, doch, wenn man sich hiervon nicht aufhalten läßt, sondern nur jene konkreten Darstellungen vor Augen behält, auf allen Fall für eine Philosophie der Kunst die anschaulichen Belege und Bestätigungen liefert, in deren historisches besonderes Detail sich die Philosophie nicht einlassen kann.

Bu Sanatı irdelemenin tikellerden ve bulunan örneklerden yola çıkan ilk tarzı olacaktır.

Das wäre die erste Weise der Kunstbetrachtung, welche vom Partikulären und Vorhandenen ausgeht.

2. Ele Alışın Başlangıç Noktası Olarak İdea

Bundan karşıt yanı, yani genel olarak Güzeli kendi içinden bilmek ve İdeasını temellendirmek için çabalayan bütün bir kuramsal derin düşünme sürecini ayırdetmek özseldir.

2. Die Idee als Ausgangspunkt der Behandlung

Hiervon ist wesentlich die entgegengesetzte Seite zu unterscheiden, nämlich die ganz theoretische Reflexion, welche das Schöne als solches aus sich selbst zu erkennen und dessen Idee zu ergründen bemüht ist.

Bilindiği gibi Platon derin bir yolda felsefi irdelemeden nesnelerin tikellikleri içinde değil, ama evrensellikleri içinde, Cinsleri, kendinde-ve-kendileri-için-Varlıkları içinde bilinmesi isteminde bulunarak başlıyor, çünkü Gerçeğin tekil iyi eylemler, gerçek görüşler, güzel insanlar ya da sanat yapıtları değil, ama İyinin, Güzelin, Gerçeğin kendisi olduğunu ileri sürüyordu. Şimdi eğer gerçekte Güzel özüne ve Kavramına göre bilinecekse, bu ancak düşünen Kavram yoluyla olabilir ki, genel olarak İdeanın mantıksal-metafiziksel doğası gibi Güzelin tikel İdeası da düşünen bilince onun yoluyla girer. Ama Güzelin kendi için kendi İdeasında bu irdelemesinin kendisi yine soyut bir metafizik olabilir; ve Platon bu noktada temel ve önder olarak alınsa bile, gene de Platonik soyutlama, giderek Güzelin mantıksal İdeası için bile, bizim için bundan böyle doyurucu olamaz. Bu İdeanın kendisini daha derinden ve daha somut olarak kavramalıyız, çünkü Platonik İdeaya sarılan içeriksizlik bundan böyle günümüzün Tininin daha varsıl felsefi gereksinimlerini doyurmaz. Öyleyse bizim de Sanat Felsefesinde Güzelin İdeasından yola çıkmak zorunda olduğumuzun doğru olmasına karşın, yalnızca Güzel üzerine felsefeciliğin başlangıçtaki o ilk soyut yolunda Platonik İdealara sarılmamız gerektiği doğru değildir.

Bekanntlich hat Platon in tieferer Weise an die philosophische Betrachtung die Forderung zu machen angefangen, daß die Gegenstände nicht in ihrer Besonderheit, sondern in ihrer Allgemeinheit, in ihrer Gattung, ihrem Anundfürsichsein erkannt werden sollten, indem er behauptete, das Wahre seien nicht die einzelnen guten Handlungen, wahren Meinungen, schönen Menschen oder Kunstwerke, sondern das Gute, das Schöne, das Wahre selbst. Wenn nun in der Tat das Schöne seinem Wesen und Begriff nach erkannt werden soll, so kann dies nur durch den denkenden Begriff geschehen, durch welchen die logisch-metaphysische Natur der Idee überhaupt sowie der besonderen Idee des Schönen ins denkende Bewußtsein tritt. Allein diese Betrachtung des Schönen für sich in seiner Idee kann selbst wieder zu einer abstrakten Metaphysik werden, und wenn auch Platon dabei zur Grundlage und zum Führer genommen wird, so kann uns doch die Platonische Abstraktion, selbst für die logische Idee des Schönen, nicht mehr genügen. Wir müssen diese selbst tiefer und konkreter fassen, denn die Inhaltslosigkeit, welche der Platonischen Idee anklebt, befriedigt die reicheren philosophischen Bedürfnisse unseres heutigen Geistes nicht mehr. Es ist also wohl der Fall, daß auch wir in der Philosophie der Kunst von der Idee des Schönen ausgehen müssen, aber es darf nicht der Fall sein, daß wir nur jene abstrakte, das Philosophieren über das Schöne erst beginnende Weise Platonischer Ideen festhalten.

3. Görgül ve İdeal Bakış Açılarının Birleşmesi

Güzelin felsefi Kavramı, eğer gerçek doğasını en azından ön bir yolda belirtebilirsek, verilen iki ucu kendi içinde uzlaşmış olarak kapsamalıdır, çünkü Kavram metafiziksel evrenselliği olgusal tikelliğin belirliliği ile birleştirir. Ancak bu yolda kendinde ve kendi için gerçekliği içinde kavranır. Çünkü bir yandan o zaman tek-yanlı derin-düşüncenin kısırlığı ile karşıtlık içinde kendi içinden verimlidir, çünkü kendi Kavramına göre bir belirlenimler bütünlüğüne gelişmesi gerekir ve kendisi, tıpkı açımlaması gibi, tikelliklerinin ve onların birbirlerine ilerleme ve geçişlerinin zorunluğunu kapsar; öte yandan kendilerine geçilmiş olan tikellikler kendi içlerinde Kavramın evrenselliğini ve özselliğini taşırlar ve bunların kendi tikellikleri olarak görünürler. Bu ikisi daha önce değinilen irdeleme yollarında eksiktir ve bu nedenle ancak o tam Kavram tözsel, zorunlu ve bütünsel ilkelere götürür.

3. Die Vereinigung des empirischen und ideellen Gesichstpunktes

Der philosophische Begriff des Schönen, um seine wahre Natur vorläufig wenigstens anzudeuten, muß die beiden angegebenen Extreme in sich vermittelt enthalten, indem er die metaphysische Allgemeinheit mit der Bestimmtheit realer Besonderheit vereinigt. Erst so ist er an und für sich in seiner Wahrheit gefaßt. Denn einerseits ist er dann der Sterilität einseitiger Reflexion gegenüber aus sich selbst fruchtbar, da er sich seinem eigenen Begriffe nach zu einer Totalität von Bestimmungen zu entwickeln hat und er selbst wie seine Auseinandersetzung die Notwendigkeit seiner Besonderheiten sowie des Fortgangs und Übergangs derselben zueinander enthält; andererseits tragen die Besonderheiten, zu denen übergeschritten wird, in sich die Allgemeinheit und Wesentlichkeit des Begriffs, als dessen eigene Besonderheiten sie erscheinen. Beides geht den bisher berührten Betrachtungsweisen ab, weshalb nur jener volle Begriff auf die substantiellen, notwendigen und totalen Prinzipien führt.

1[Henry Home (1696-1782), İskoç felsefeci.]
2[Charles-Batteux (1713-80); Fransız estetikçi.]
3[Karl Wilhelm Ramler (1725-98); Alman şair.]
4[Johann Heinrich Meyer, Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen von ihrem Ursprung bis zum höchsten Flor, Fr. W. Riemer tarafından sürdürüldü; 3 Cilt., Dresden, 1824-36.]
5[Aloys Hirt, 1759-1837, Alman sanat tarihçisi ve arkeolog; Hegel’in dostu.]
6[Anton Raphael Mengs (1728-79), ressam; Winckelmann’ın dostu; Gedanken über das Schöne, 1762.]

1) Henry Home, 1696-1782, schottischer Philosoph.
2) Charles Batteux, 1713-1780, französischer Ästhetiker.
3) Karl Wilhelm Ramler, 1725-1798; das genannte Werk ist die Übersetzung von Batteux' Cours de belles-lettres, ou principes de la littérature, 5 Bde., Paris 1747-50.
4) Johann Heinrich Meyer, Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen (fortgesetzt von Fr. W. Riemer), 3 Bde., Dresden 1824-36.
5) Aloys Hirt, 1739-1839, Kunstwissenschaftler
6) Anton Raphael Mengs, 1728-1779, Maler und Kunsttheoretiker.

 
     

 

Previous Aziz Yardımlı (c) Estetik Üzerine Dersler / Hegel İdea Yayınevi 2008 Previous