G. W. F. Hegel
Estetik Üzerine Dersler

Çeviren: Aziz Yardımlı

İstanbul 2008 (c) İdea Yayınevi

G. W. F. Hegel
Vorlesungen über die Ästhetik

GİRİŞ 13
I. ESTETİĞİN SINIRLANMASI VE SANAT FELSEFESİNE KİMİ
   KARŞIÇIKIŞLARIN ÇÜRÜTÜLMESİ
13
1. Doğadaki Güzell ve Sanattaki Güzel 13
2. Estetiğe Yönelik Kimi Karşıçıkışların Çürütülmesi  15

EINLEITUNG 13
I. BEGRENZUNG DER ÄSTHETIK UND WIDERLEGUNG EINIGER EINWÜRFE       GEGEN DIE PHILOSOPHIE DER KUNST 13
      1. Naturschönes und Kunstschönes 13
      2. Wiederlegung einiger Einwände gegen die Ästhetik 15
 
     
     
 
Giriş Einleitung

Bu dersler Estetiğe ayrılmıştır; konuları engin Güzellik Ülkesi, ve daha tam olarak alanları Sanat, ve hiç kuşkusuz Güzel Sanattır.

Diese Vorlesungen sind der Ästhetik gewidmet; ihr Gegenstand ist das weite Reich des Schönen, und näher ist die Kunst, und zwar die schöne Kunst ihr Gebiet.

Bu konu için Estetik adı hiç kuşkusuz sözcüğün asıl anlamında bütünüyle uygun değildir, çünkü “Estetik” sağın olarak duyunun, Duyumsamanın bilimini belirtir, ve bu anlamda yeni bir bilim olarak ya da daha doğrusu ilk kez felsefi bir disiplin olacak olan birşey olarak kökenini Almanya’da sanat yapıtlarının örneğin hoşluk, hayranlık, korku, şefkat vb. duyguları gibi üretmeleri gereken duygular açısından irdelendikleri bir sırada Wolff okulunda kazanmıştır. Bu adın uygunsuzluğundan ya da daha doğrusu yüzeyselliğinden ötürü başkalarını, örneğin Kallistik adını üretme girişiminde bulunulmuştur. Ama bu da kendini yetersiz olarak gösterir, çünkü amaçlanan bilim genel olarak Güzeli değil, ama yalnızca Sanattaki Güzeli irdeler. Bu nedenle Estetik adını olduğu gibi bırakacağız, çünkü salt bir ad olarak bizim için ilgisizdir ve dahası bu arada sıradan dile öyle bir düzeyde girmiştir ki, bir ad olarak pekala kalabilir. Gene de bilimimiz için uygun anlatım “Sanat Felsefesi,” ya da daha belirli olarak, “Güzel Sanat Felsefesi”dir.

Für diesen Gegenstand freilich ist der Name Ästhetik eigentlich nicht ganz passend, denn "Ästhetik" bezeichnet genauer die Wissenschaft des Sinnes, des Empfindens, und hat in dieser Bedeutung als eine neue Wissenschaft oder vielmehr als etwas, das erst eine philosophische Disziplin werden sollte, in der Wolffischen Schule zu der Zeit ihren Ursprung erhalten, als man in Deutschland die Kunstwerke mit Rücksicht auf die Empfindungen betrachtete, welche sie hervorbringen sollten, wie z. B. die Empfindungen des Angenehmen, der Bewunderung, der Furcht, des Mitleidens usf. Um des Unpassenden oder eigentlicher um des Oberflächlichen dieses Namens willen hat man denn auch andere, z. B. den Namen Kallistik, zu bilden versucht. Doch auch dieser zeigt sich als ungenügend, denn die Wissenschaft, die gemeint ist, betrachtet nicht das Schöne überhaupt, sondern rein das Schöne der Kunst. Wir wollen es deshalb bei dem Namen Ästhetik bewenden lassen, weil er als bloßer Name für uns gleichgültig und außerdem einstweilen so in die gemeine Sprache übergegangen ist, daß er als Name kann beibehalten werden. Der eigentliche Ausdruck jedoch für unsere Wissenschaft ist "Philosophie der Kunst" und bestimmter "Philosophie der schönen Kunst".

I. ESTETİĞİN SINIRLANMASI VE SAVUNUSU

1. Doğadaki Güzel ve Sanattaki Güzel

Bu anlatım yoluyla Doğadaki Güzeli hemen dışlarız. Konumuzun böyle bir sınırlanışı bir yandan keyfi bir belirlenim olarak görünebilir, çünkü her bilimin kendi alanını dilediği gibi saptama yetkisi vardır. Ama Estetiğin Sanatın Güzeline sınırlanmasını bu anlamda alamayız. Sıradan yaşamda hiç kuşkusuz güzel bir renkten, güzel bir gökten, güzel bir ırmaktan, dahası güzel çiçeklerden, güzel hayvanlardan ve daha da ötesi güzel insanlardan söz etmeye alışmışızdır; gene de burada böyle nesnelere Güzellik niteliğinin ne düzeye dek haklı olarak yüklenebileceğine ve böylece Doğanın Güzelini ne düzeye dek Sanatın Güzelinin yanına koyulabileceğine ilişkin tartışmaya girmeyecek olsak da, buna karşı daha şimdiden ileri sürebiliriz ki, Sanatın Güzeli Doğanın Güzelinden daha yüksekte durur. Çünkü Sanatın Güzelliği Tinden doğan ve yeniden doğan Güzelliktir, ve Tin ve ürünleri Doğadan ve görüngülerinden ne denli yüksekte duruyorsa, Sanatın Güzelliği de Doğanın Güzelliğinden o denli yüksekte durur. Gerçekten de, biçimsel olarak görüldüğünde, insanın kafasına giren kötü bir düşlem bile herhangi bir Doğa ürününden daha yüksektir, çünkü böyle bir düşlemde her zaman tinsellik ve özgürlük bulunur. İçeriğe göre hiç kuşkusuz güneş saltık olarak zorunlu bir kıpı olarak görünürken, bu arada çarpık bir tasarım ise olumsaldır, geçicidir, ve yitip gider; ama kendi için alındığında, böyle güneş gibi bir doğal varoluş ilgisizdir, kendi içinde özgür ve özbilinçli değildir, ve onu başka şeylerle zorunlu bağlantı içinde görürüz ve böylece kendi için ve böylelikle güzel olarak görmeyiz.

I. Begrenzung und Sicherstellung der Ästhetik

1. Natürschönes und Kunstschönes

Durch diesen Ausdruck nun schließen wir sogleich das Naturschöne aus. Solche Begrenzung unseres Gegenstandes kann einerseits als willkürliche Bestimmung erscheinen, wie denn jede Wissenschaft sich ihren Umfang beliebig abzumarken die Befugnis habe. In diesem Sinne aber dürfen wir die Beschränkung der Ästhetik auf das Schöne der Kunst nicht nehmen. Im gewöhnlichen Leben zwar ist man gewohnt, von schöner Farbe, einem schönen Himmel, schönem Strome, ohnehin von schönen Blumen, schönen Tieren und noch mehr von schönen Menschen zu sprechen, doch läßt sich, obschon wir uns hier nicht in den Streit einlassen wollen, inwiefern solchen Gegenständen mit Recht die Qualität Schönheit beigelegt und so überhaupt das Naturschöne neben das Kunstschöne gestellt werden dürfe, hiergegen zunächst schon behaupten, daß das Kunstschöne höher stehe als die Natur. Denn die Kunstschönheit ist die aus dem Geiste geborene und wiedergeborene Schönheit, und um soviel der Geist und seine Produktionen höher steht als die Natur und ihre Erscheinungen, um soviel auch ist das Kunstschöne höher als die Schönheit der Natur. Ja formell betrachtet, ist selbst ein schlechter Einfall, wie er dem Menschen wohl durch den Kopf geht, höher als irgendein Naturprodukt, denn in solchem Einfalle ist immer die Geistigkeit und Freiheit präsent. Dem Inhalt nach freilich erscheint z. B. die Sonne als ein absolut notwendiges Moment, während ein schiefer Einfall als zufällig und vorübergehend verschwindet; aber für sich genommen ist solche Naturexistenz wie die Sonne indifferent, nicht in sich frei und selbstbewußt, und betrachten wir sie in dem Zusammenhange ihrer Notwendigkeit mit anderem, so betrachten wir sie nicht für sich und somit nicht als schön.

Eğer şimdi genel olarak Tinin ve onun sanatsal Güzelliğinin Doğadaki Güzelden daha yüksekte durduğunu söylediysek, bununla hiç kuşkusuz henüz hiçbirşey saptanmış olmaz, çünkü ‘daha yüksek’ bütünüyle belirsiz bir anlatımdır ki, Doğa Güzelliğini ve Sanat Güzelliğini henüz tasarımın uzayında birbirinin yanında duruyor olarak betimler ve yalnızca nicel ve bu yolla dışsal bir ayrımı belirtir. Ama Tinin ve onun sanatsal Güzelliğinin ‘daha yükseği’ yalnızca Doğa ile göreli birşey değildir; tersine, yalnızca Tin gerçek olan, herşeyi kendi içinde kavrayandır, öyle ki güzel herşey yalnızca bu ‘daha yüksek’ olandan pay aldığı ve onun tarafından üretildiği için gerçekten güzeldir. Bu anlamda Doğanın Güzeli yalnızca Tine ait olan Güzelin bir yansısı olarak, eksik olan, tam olmayan bir kipte, tözüne göre Tinin kendisinde kapsanan bir kipte güzel olarak görünür. — Bunun dışında, bizim için güzel Sanata sınırlanma çok doğal bir yolda ortaya çıkar, çünkü Doğa Güzelliklerinden — eskiler arasında bizim aramızda olduğundan daha az olmak üzere — ne denli söz edilirse edilsin, gene de doğal şeylerin Güzelliğinin bakış açısını öne çıkarmak ve bu Güzelliklerin bir bilimini, dizgesel bir betimlemesini üretmek hiç kimsenin aklına gelmiş değildir. Gerçekten de yararlık bakış açısı ortaya sürülmüş ve örneğin hastalıklara karşı işe yarayan doğal şeylerin bir bilimi, bir materia medica, iyileşme için yararlı olan minerallerin, kimyasal ürünlerin, bitkilerin, hayvanların bir betimlemesi üretilmiş olsa da, Güzellik bakış açısından Doğa alanları düzenlenmiş ve bir değerlendirmeden geçmiş değildir. Doğa Güzelliği durumunda çok fazla belirsizlik içinde kaldığımızı ve bir ölçütten yoksun olduğumuzu duyumsarız ve bu nedenle böyle bir düzenleme ilgiye değer çok az şey sergiler.

Sagten wir nun überhaupt, der Geist und seine Kunstschönheit stehe höher als das Naturschöne, so ist damit allerdings noch soviel als nichts festgestellt, denn höher ist ein ganz unbestimmter Ausdruck, der Natur- und Kunstschönheit noch als im Raume der Vorstellung nebeneinanderstehend bezeichnet und nur einen quantitativen und dadurch äußerlichen Unterschied angibt. Das Höhere des Geistes und seiner Kunstschönheit der Natur gegenüber ist aber nicht ein nur relatives, sondern der Geist erst ist das Wahrhaftige, alles in sich Befassende, so daß alles Schöne nur wahrhaft schön ist als dieses Höheren teilhaftig und durch dasselbe erzeugt. In diesem Sinne erscheint das Naturschöne nur als ein Reflex des dem Geiste angehörigen Schönen, als eine unvollkommene, unvollständige Weise, eine Weise, die ihrer Substanz nach im Geiste selber enthalten ist. - Außerdem wird uns die Beschränkung auf die schöne Kunst sehr natürlich vorkommen, denn soviel auch von Naturschönheiten - weniger bei den Alten als bei uns - die Rede ist, so ist doch wohl noch niemand auf den Einfall gekommen, den Gesichtspunkt der Schönheit der natürlichen Dinge herauszuheben und eine Wissenschaft, eine systematische Darstellung dieser Schönheiten machen zu wollen. Man hat wohl den Gesichtspunkt der Nützlichkeit herausgenommen und hat z. B. eine Wissenschaft der gegen die Krankheiten dienlichen natürlichen Dinge, eine materia medica, verfaßt, eine Beschreibung der Mineralien, chemischen Produkte, Pflanzen, Tiere, welche für die Heilung nützlich sind, aber aus dem Gesichtspunkte der Schönheit hat man die Reiche der Natur nicht zusammengestellt und beurteilt. Wir fühlen uns bei der Naturschönheit zu sehr im Unbestimmten, ohne Kriterium zu sein, und deshalb würde solche Zusammenstellung zu wenig Interesse darbieten.

Doğadaki ve Sanattaki Güzellik üzerine, ikisinin ilişkisi ve birincinin asıl konumuzun alanından dışlanması üzerine bu ön notlar bilimimizin sınırlamasının yalnızca özenç ve keyfiliğe bağlı olduğu düşüncesini uzaklaştırmalıdır. Bu ilişkinin tanıtlamasının henüz burada yer almaması gerekir, çünkü irdelemesi bilimimizin kendisinin içerisine düşer ve bu nedenle ancak daha sonra daha tam olarak tartışılacak ve tanıtlanacaktır.

Diese vorläufigen Bemerkungen über die Schönheit in der Natur und Kunst, über das Verhältnis beider und das Ausschließen der ersteren aus dem Bereich unseres eigentlichen Gegenstandes sollen die Vorstellung entfernen, als falle die Beschränkung unserer Wissenschaft nur der Willkür und Beliebigkeit anheim. Bewiesen sollte dies Verhältnis hier noch nicht werden, denn die Betrachtung desselben fällt innerhalb unserer Wissenschaft selber und ist deshalb erst später näher zu erörtern und zu beweisen.

Ama eğer şimdi kendimizi geçici olarak Sanatın Güzeli üzerine sınırlarsak, o zaman bu ilk adım bizi hemen yeni güçlüklerle karşı karşıya bırakır.

Begrenzen wir uns nun aber vorläufig schon auf das Schöne der Kunst, so stoßen wir bereits bei diesem ersten Schritt sogleich auf neue Schwierigkeiten.

2. Estetiğe Yönelik Kimi Karşıçıkışların Çürütülmesi

Karşılaşabileceğimiz ilk güçlük güzel Sanatın kendini bilimsel bir irdelemeye değer gösterip göstermediği konusundaki duraksamadır. Çünkü Güzel ve Sanat kendilerini hiç kuşkusuz dost bir deha gibi yaşamın tüm işlerine yayar ve iç ve dış tüm çevreyi pırıl pırıl süslerler, çünkü durumların ciddiliğini ve edimselliğin karışıklıklarını yumuşatır, eğlenceli bir yolda tembelliği giderir ve yapılacak iyi hiçbirşeyin olmadığı yerde kötü olanın yerini en azından kötünün kendisinden daha iyi bir yolda doldururlar. Gene de Sanat yabanılların kaba saba savaş-boyalarından her tür varsıllıkla süslenmiş tapınakların görkemine dek çekici biçimleri ile herşeye karışıyor olsa da, bu biçimlerin kendileri yaşamın gerçek ereklerinin dışına düşüyor görünür; ve sanatsal yaratılar bu ciddi erekler için zararlı olmasalar da, aslında zaman zaman en azından kötüyü uzak tutarak onları ilerletiyor görünseler bile, gene de Sanat dahaçok Tinin hafifliğine ve gevşekliğine aitken, bu arada tözsel ilgiler ise dahaçok onun çaba göstermesine gereksinirler. Bu nedenle kendi için ciddi bir doğa taşımayanı bilimsel ciddiyet ile ele almayı istemek uygunsuz ve ukala olacak gibi görünebilir. Her ne olursa olsun, bu bakışa göre Sanat bir fazlalık olarak görünür, üstelik Güzellik ile uğraşmanın yaratabileceği yürek yumuşaması tam olarak gevşeme gibi zararlı olmasa bile. Bu bakış açısına göre, bir lüks oldukları kabul edilen güzel Sanatları sık sık genel olarak kılgısal zorunluk ile ve daha tam olarak ahlak ve dindarlık ile ilişkileri açısından savunmak ve, zararsızlıkları tanıtlanamayacak olduğuna göre, hiç olmazsa Tinin bu lüksünün zarardan daha büyük bir yararlar toplamı sağlayabileceğini inanılır kılmak zorunlu olmuştur. Bu bakımdan Sanatın kendisine ciddi erekler yüklenmiş ve sık sık us ve duyarlık arasında, eğilim ve ödev arasında bir arabulucu olarak, çok sert bir kavga ve çatışma içinde karşı karşıya gelen bu öğelerin bir uzlaştırıcısı olarak salık verilmiştir. Ama Sanatın böyle açıkça daha ciddi erekleri durumunda us ve ödev için o aracılık girişimi yoluyla hiçbirşeyin kazanılmadığı ileri sürülebilir, çünkü us ve ödev tam olarak doğalarından ötürü hiçbir karışıma açık olamadıkları için böyle bir işleme giremezler ve kendi içlerinde taşıdıkları aynı arılığı isterler. Ve bundan başka Sanat bu yolla bilimsel tartışmaya daha değer kılınmış olmaz, çünkü her zaman her iki yana da hizmet etmeyi sürdürür ve daha yüksek ereklerin yanısıra aylaklık ve hafifliği de eşit ölçüde besler; aslında genel olarak kendi için bir erek olmak yerine, bu hizmette yalnızca bir aracı olarak bile görünebilir. — Son olarak bu aracın biçimi söz konusu olduğunda her zaman zararlı bir yan kalıyor görünür, çünkü Sanat gerçekte daha ciddi ereklere boyun eğse ve daha ciddi etkiler üretse bile, bu amaçla kullandığı araç aldatmacadır. Çünkü Güzelin yaşamı Görünüşte yatar. Ama kendi içinde hiçbir gerçek son erek, kolayca kabul edileceği gibi, aldatmaca yoluyla ortaya çıkmamalıdır, ve onunla şurada buruda bir ilerleme kazanabilse bile, bu gene de yalnızca kısıtlı bir yolda böyle olabilir; ve giderek o zaman bile aldatmaca doğru araç olarak geçerli olamaz. Çünkü aracın ereğin değerine karşılık düşmesi gerekir, ve Görünüş ve aldatmaca değil ama yalnızca gerçek olan Gerçek olanı üretebilir, tıpkı bilimin de Tinin gerçek ilgilerini edimselliğin gerçek kipi ile ve onun tasarımının gerçek kipi ile uyum içinde irdelemesi gerektiği gibi.

2. Widerlegung einige Einwände gegen die Ästhetik

Das erste nämlich, was uns beifallen kann, ist die Bedenklichkeit, ob sich auch die schöne Kunst einer wissenschaftlichen Behandlung würdig zeige. Denn das Schöne und die Kunst zieht sich wohl wie ein freundlicher Genius durch alle Geschäfte des Lebens und schmückt heiter alle äußeren und inneren Umgebungen, indem sie den Ernst der Verhältnisse, die Verwicklungen der Wirklichkeit mildert, die Müßigkeit auf eine unterhaltende Weise tilgt und, wo es nichts Gutes zu vollbringen gibt, die Stelle des Bösen wenigstens immer besser als das Böse einnimmt. Doch wenn sich die Kunst auch allenthalben, vom rohen Putze der Wilden an bis auf die Pracht der mit allem Reichtum gezierten Tempel, mit ihren gefälligen Formen einmischt, so scheinen dennoch diese Formen selbst außerhalb der wahrhaften Endzwecke des Lebens zu fallen, und wenn auch die Kunstgebilde diesen ernsten Zwecken nicht nachteilig werden, ja sie zuweilen selbst, wenigstens durch Abhalten des Üblen, zu befördern scheinen, so gehört doch die Kunst mehr der Remission, der Nachlassung des Geistes an, während die substantiellen Interessen vielmehr seiner Anstrengung bedürfen. Deshalb kann es den Anschein haben, als wenn das, was nicht für sich selbst ernster Natur ist, mit wissenschaftlichem Ernste behandeln zu wollen unangemessen und pedantisch sein würde. Auf allen Fall erscheint nach solcher Ansicht die Kunst als ein Überfluß, mag auch die Erweichung des Gemüts, welche die Beschäftigung mit der Schönheit bewirken kann, nicht eben als Verweichlichung nachteilig werden. Es hat in dieser Rücksicht vielfach nötig geschienen, die schönen Künste, von denen zugegeben wird, daß sie ein Luxus seien, in betreff auf ihr Verhältnis zur praktischen Notwendigkeit überhaupt, und näher zur Moralität und Frömmigkeit, in Schutz zu nehmen und, da ihre Unschädlichkeit nicht zu erweisen ist, es wenigstens glaublich zu machen, daß dieser Luxus des Geistes etwa eine größere Summe von Vorteilen gewähre als von Nachteilen. In dieser Hinsicht hat man der Kunst selbst ernste Zwecke zugeschrieben und sie vielfach als eine Vermittlerin zwischen Vernunft und Sinnlichkeit, zwischen Neigung und Pflicht, als eine Versöhnerin dieser in so hartem Kampf und Widerstreben aneinanderkommenden Elemente empfohlen. Aber man kann dafür halten, daß bei solchen zwar ernsteren Zwecken der Kunst Vernunft und Pflicht dennoch nichts durch jenen Versuch des Vermittelns gewönnen, weil sie eben ihrer Natur nach als unvermischbar sich solcher Transaktion nicht hergäben und dieselbe Reinheit forderten, welche sie in sich selbst haben. Und außerdem sei die Kunst auch hierdurch der wissenschaftlichen Erörterung nicht würdiger geworden, indem sie doch immer nach zwei Seiten hin diene und neben höheren Zwecken ebensosehr auch Müßigkeit und Frivolität befördere, ja überhaupt in diesem Dienste, statt für sich selber Zweck zu sein, nur als Mittel erscheinen könne. - Was endlich die Form dieses Mittels anbetrifft, so scheint es stets eine nachteilige Seite zu bleiben, daß, wenn die Kunst auch in der Tat ernsteren Zwecken sich unterwirft und ernstere Wirkungen hervorbringt, das Mittel, das sie selber hierzu gebraucht, die Täuschung ist. Denn das Schöne hat sein Leben in dem Scheine. Ein in sich selbst wahrhafter Endzweck aber, wird man leicht anerkennen, muß nicht durch Täuschung bewirkt werden, und wenn er auch durch dieselbe hie und da eine Förderung gewinnen kann, so mag dies doch nur auf beschränkte Weise der Fall sein; und selbst dann wird die Täuschung nicht für das rechte Mittel gelten können. Denn das Mittel soll der Würde des Zweckes entsprechend sein, und nicht der Schein und die Täuschung, sondern nur das Wahrhafte vermag das Wahrhafte zu erzeugen. Wie auch die Wissenschaft die wahrhaften Interessen des Geistes nach der wahrhaften Weise der Wirklichkeit und der wahrhaften Weise ihrer Vorstellung zu betrachten hat.

Bu bağıntılarda güzel Sanatın bilimsel bir irdelemeye değmez olduğu görünüşü doğabilir, çünkü yalnızca hoş bir oyun olarak kalır ve giderek daha ciddi erekleri izlediği zaman bile bunların doğaları ile çelişir; genel olarak yalnızca o oyunun olduğu gibi bu ciddiliğin de hizmetinde durur ve kendi belirli-Varlık öğesi için olduğu gibi etkilerinin aracı için de aldatmaca ve görünüş üretmekten başka işe yaramaz.

In diesen Beziehungen kann es den Anschein nehmen, als sei die schöne Kunst einer wissenschaftlichen Betrachtung unwert, weil sie nur ein gefälliges Spiel bleibe und, wenn sie auch ernstere Zwecke verfolge, dennoch der Natur dieser Zwecke widerspreche, überhaupt aber nur im Dienste jenes Spiels wie dieses Ernstes stehe und sich zum Elemente ihres Daseins wie zum Mittel ihrer Wirkungen nur der Täuschung und des Scheins bedienen könne.

Ama daha da ötesi, ikinci olarak, öyle görünebilir ki, genel olarak güzel Sanat kendini felsefi düşünceye sunduğu zaman bile henüz asıl bilimsel irdeleme için uygun bir konu olmayacaktır. Çünkü Sanatın Güzelliği kendini duyuya, duyguya, sezgiye, imgelem yetisine sunar; düşünceden ayrı bir alanı vardır, ve etkinliğinin ve ürünlerinin ayrımsanması bilimsel düşünceden başka bir örgeni gerektirir. Dahası, Sanatın Güzelliğinde hazzını duyduğumuz şey tam olarak ürünlerin ve şekillerin özgürlüğüdür. Öyle görünür ki, onun yapıtlarının üretiminde olduğu gibi seyrinde de kuralın ve kurallı olanın tüm zincirlerinden kaçarız; yasal olanın katılığı ve düşüncenin karanlık içselliği karşısında, Sanatın şekillerindeki dinginliği ve diriliği ararız; ve İdeanın gölgeler ülkesinin karşısında parlak, güçlü edimselliği. Son olarak, Sanat yapıtlarının kaynağı düşlemin özgür etkinliğidir ki, imgelemlerinin kendilerinde Doğadan daha özgürdür. Sanat yalnızca türlülükleri ve rengârenk görünüşleri içindeki bütün bir doğa şekillerinin varsıllığını buyruğu altında tutmakla kalmaz, ama yaratıcı imgelem yetisi kendi ürünlerinde onların ötesine yayılabilmek için tükenmez bir güç de taşır. Düşlemin bu ölçüsüz doluluğu ve özgür ürünleri karşısında düşünce onları bütünüyle kendi önüne getirme, yargılama ve kendi evrensel formülleri altında düzenleme yürekliliğini yitirmek zorundaymış gibi görünür.

Noch mehr aber zweitens kann es das Ansehen haben, daß, wenn sich auch die schöne Kunst überhaupt wohl philosophischen Reflexionen darbiete, sie dennoch für eigentlich wissenschaftliche Betrachtung kein angemessener Gegenstand wäre. Denn die Kunstschönheit stellt sich dem Sinne, der Empfindung, Anschauung, Einbildungskraft dar, sie hat ein anderes Gebiet als der Gedanke, und die Auffassung ihrer Tätigkeit und ihrer Produkte erfordert ein anderes Organ als das wissenschaftliche Denken. Ferner ist es gerade die Freiheit der Produktion und der Gestaltungen, welche wir in der Kunstschönheit genießen. Wir entfliehen, so scheint es, bei dem Hervorbringen wie beim Anschauen ihrer Gebilde jeder Fessel der Regel und des Geregelten; vor der Strenge des Gesetzmäßigen und der finsteren Innerlichkeit des Gedankens suchen wir Beruhigung und Belebung in den Gestalten der Kunst, gegen das Schattenreich der Idee heitere, kräftige Wirklichkeit. Endlich ist die Quelle der Kunstwerke die freie Tätigkeit der Phantasie, welche in ihren Einbildungen selbst freier als die Natur ist. Der Kunst steht nicht nur der ganze Reichtum der Naturgestaltungen in ihrem mannigfachen bunten Scheinen zu Gebot, sondern die schöpferische Einbildungskraft vermag sich darüber hinaus noch in eigenen Produktionen unerschöpflich zu ergehen. Bei dieser unermeßlichen Fülle der Phantasie und ihrer freien Produkte scheint der Gedanke den Mut verlieren zu müssen, dieselben vollständig vor sich zu bringen, zu beurteilen und sie unter seine allgemeine Formeln einzureihen.

Buna karşı bilim, kabul edildiği gibi, biçimine göre ayrıntılar kütlesini soyutlayan düşünce ile ilgilidir ki, bu nedenle bir yandan imgelem yetisi ve onun keyfiliği ve özenci, dolayısıyla sanatsal etkinliğin ve sanatsal hazzın organı bilimden dışlanmış kalır. Öte yandan, eğer Sanat doğrudan doğruya Kavramın ışıksız ve pırıltısız kuruluğunu yaşamın ışığı ile diriltiyorsa, onun soyutlamalarını ve edimsellik ile çatışmasını uzlaştırıyor ve Kavramı edimsellik ile bütünlüyorsa, o zaman yalnızca düşünceye dayalı bir irdeleme bu bütünleme aracının kendisini yeniden ortadan kaldıracak, onu yok edecek ve Kavramı yeniden geriye edimselliksiz yalınlığına ve gölgemsi soyutluğuna götürecektir. Dahası, içeriğine göre bilim kendi içinde zorunlu olanla ilgilenir. Şimdi eğer Estetik Doğanın Güzelini bir yana bırakırsa, o zaman bu bakımdan görünüşte yalnızca hiçbirşey kazanmamış olmakla kalmayız, ama kendimizi zorunlu olandan daha da uzaklaştırmış oluruz. Çünkü Doğa anlatımı bize daha şimdiden zorunluk ve yasallık düşüncelerini, dolayısıyla öyle bir durumun düşüncesini verir ki, bilimsel irdelemeye daha yakın olduğu ve kendini ona sunabildiği umudunu doğurur. Ama genel olarak Tinde, herşeyden çok imgelem yetisinde, Doğa ile karşılaştırma içinde kendini kendine özgü bir yolda yerinde buluyor görünen şey özenç ve yasasızlıktır, ve bu kendini kendiliğinden tüm bilimsel temellendirmeden yoksun bırakır.

 

Die Wissenschaft dagegen, gibt man zu, habe es ihrer Form nach mit dem von der Masse der Einzelheiten abstrahierenden Denken zu tun, wodurch einerseits die Einbildungskraft und deren Zufall und Willkür, das Organ also der Kunsttätigkeit und des Kunstgenusses, von ihr ausgeschlossen bleibt. Andererseits, wenn die Kunst gerade die lichtlose dürre Trockenheit des Begriffs erheiternd belebe, seine Abstraktionen und Entzweiung mit der Wirklichkeit versöhne, den Begriff an der Wirklichkeit ergänze, so hebe ja eine nur denkende Betrachtung dies Mittel der Ergänzung selbst wieder auf, vernichte es und führe den Begriff auf seine wirklichkeitslose Einfachheit und schattenhafte Abstraktion wieder zurück. Ihrem Inhalte nach beschäftige sich ferner die Wissenschaft mit dem in sich selbst Notwendigen. Legt nun die Ästhetik das Naturschöne beiseite, so haben wir in dieser Rücksicht scheinbar nicht nur nichts gewonnen, sondern uns von dem Notwendigen vielmehr noch weiter entfernt. Denn der Ausdruck Natur gibt uns schon die Vorstellung von Notwendigkeit und Gesetzmäßigkeit, von einem Verhalten also, das der wissenschaftlichen Betrachtung näher zu sein und ihr sich darbieten zu können Hoffnung läßt. Im Geiste aber überhaupt, am meisten in der Einbildungskraft, scheint im Vergleich mit der Natur eigentümlich die Willkür und das Gesetzlose zu Hause, und dieses entzieht sich von selbst aller wissenschaftlichen Begründung.

Buna göre tüm bu yanlarda güzel Sanat kökeninde olduğu gibi etkisinde ve eriminde de, kendini bilimsel çabaya elverişli göstermek yerine, dahaçok kendi başına düşüncenin düzenlemesine dirençli ve asıl bilimsel tartışmaya uygunsuz olarak gösterir.

Nach allen diesen Seiten hin scheint daher die schöne Kunst sowohl ihrem Ursprunge als auch ihrer Wirkung und ihrem Umfange nach, statt sich für die wissenschaftliche Bemühung geeignet zu zeigen, vielmehr selbständig dem Regulieren des Gedankens zu widerstreben und der eigentlich wissenschaftlichen Erörterung nicht gemäß zu sein.

Güzel Sanat üzerine gerçekten bilimsel bir uğraşa karşı bu ve benzeri duraksamalar sıradan tasarımlardan, bakış açılarından ve irdelemelerden alınır ki, bunların daha ayrıntılı işlenişleri Güzel ve güzel Sanatlar üzerine eski, özellikle Fransız yazılarında bıkıncaya dek okunabilir. Ve bunlarda bir yandan kendi doğrulukları olan olgular kapsanırken, öte yandan onlardan ilkin eşit ölçüde usayatkın görünen uslamlamalar türetilir. Böylece örneğin Güzelin şekillerinin Güzelin görüngüsünün evrensel olması denli türlülük gösterdiği olgusundan isteyen biri insan doğasındaki evrensel bir güzellik itkisini de çıkarsayabilir ve bundan sonra Güzele ilişkin tasarımlar böylesine sonsuz türlülük gösterdikleri ve böylelikle ilkin tikel birşey oldukları için, Güzelin ve Beğeninin evrensel bir yasası olamayacağı biçimindeki daha öte sonuç çıkarılabilir.

Diese und ähnliche Bedenklichkeiten gegen eine wahrhaft wissenschaftliche Beschäftigung mit der schönen Kunst sind aus gewöhnlichen Vorstellungen, Gesichtspunkten und Betrachtungen hergenommen, an deren weitläufigerer Ausführung man sich in älteren, besonders französischen Schriften über das Schöne und die schönen Künste übersatt lesen kann. Und zum Teil sind Tatsachen darin enthalten, mit denen es seine Richtigkeit hat, zum Teil sind Räsonnements daraus gezogen, die ebenso zunächst plausibel erscheinen. So z. B. die Tatsache, daß die Gestaltung des Schönen so mannigfaltig als die Erscheinung des Schönen allgemein verbreitet sei, woraus, wenn man will, auch ferner auf einen allgemeinen Schönheitstrieb in der menschlichen Natur geschlossen und die weitere Folgerung gemacht werden kann, daß, weil die Vorstellungen vom Schönen so unendlich vielfach und damit zunächst etwas Partikuläres sind, es keine allgemeinen Gesetze des Schönen und des Geschmacks geben könne.

Böyle irdelemelerden kendi asıl konumuza dönmeden önce, bundan sonraki görevimiz ortaya sürülen duraksamalar ve kuşkular üzerine kısa bir giriş tartışması olmalıdır.

Ehe wir uns nun von solchen Betrachtungen ab-, nach unserem eigentlichen Gegenstande hinwenden können, wird unser nächstes Geschäft in einer kurzen einleitenden Erörterung der erregten Bedenklichkeiten und Zweifel bestehen müssen.

İlk olarak Sanatın bilimsel olarak irdeleme açısından değeri söz konusu olduğunda durum hiç kuşkusuz Sanatın eğlenceye ve oyalanmaya hizmet eden, çevremizi süsleyen, yaşamın dışsal koşullarına hoşluk veren ve süsleme yoluyla başka nesneleri öne çıkaran yitici bir oyun olarak kullanılabileceği biçimindedir. Bu yolda Sanat gerçekte bağımsız olmayan, özgür olmayan, ama hizmet eden Sanattır. Ama irdelemeyi istediğimiz şey ereğinde olduğu gibi aracında da özgür olan Sanattır. Sanatın genel olarak başka ereklere de hizmet edebilmesi ve sonra salt bir oyalanma olabilmesi olgusu onun benzer olarak düşünce ile de ortak olduğu bir yanıdır. Çünkü bir yandan bilim hiç kuşkusuz sonlu erekler için hizmet eden bir düşünce olarak ve olumsal araç olarak kullanılabilir ve o zaman belirlenimini kendisinden değil ama başka nesnelerden ve ilişkilerden kazanır; ama öte yandan kendini bu hizmetten ayırarak gerçekliğin bağımsızlığına yükseltebilir ve onda bağımsız olarak yalnızca kendi erekleri ile uyum içinde olabilir.

Was erstens die Würdigkeit der Kunst betrifft, wissenschaftlich betrachtet zu werden, so ist es allerdings der Fall, daß die Kunst als ein flüchtiges Spiel gebraucht werden kann, dem Vergnügen und der Unterhaltung zu dienen, unsere Umgebung zu verzieren, dem Äußeren der Lebensverhältnisse Gefälligkeit zu geben und durch Schmuck andere Gegenstände herauszuheben. In dieser Weise ist sie in der Tat nicht unabhängige, nicht freie, sondern dienende Kunst. Was wir aber betrachten wollen, ist die auch in ihrem Zwecke wie in ihren Mitteln freie Kunst. Daß die Kunst überhaupt auch anderen Zwecken dienen und dann ein bloßes Beiherspielen sein kann, dieses Verhältnis hat sie übrigens gleichfalls mit dem Gedanken gemein. Denn einerseits läßt sich die Wissenschaft zwar als dienstbarer Verstand für endliche Zwecke und zufällige Mittel gebrauchen und erhält dann ihre Bestimmung nicht aus sich selbst, sondern durch sonstige Gegenstände und Verhältnisse; andererseits aber löst sie sich auch von diesem Dienste los, um sich in freier Selbständigkeit zur Wahrheit zu erheben, in welcher sie sich unabhängig nur mit ihren eigenen Zwecken erfüllt.

Şimdi güzel Sanat ancak bu özgürlüğü içinde gerçekten Sanattır ve en yüksek problemini ancak kendini Din ve Felsefe ile ortak alana koyduğu zaman ve yalnızca Tanrısalı, insanın en derin ilgisini, Tinin en kapsamlı gerçekliklerini bilince getirmenin ve anlatmanın türü ve tarzı olduğu zaman çözer. Sanat yapıtlarında uluslar en varsıl iç sezgilerini ve tasarımlarını saklamışlardır ve bilgeliklerinin ve dinlerinin anlaşılması için güzel Sanat sık sık anahtarı, ve birçok ulus durumunda biricik anahtarı oluşturur. Sanat bu belirlenimi Din ve Felsefe ile ortaklaşa taşır, ama gene de kendine özgü bir yolda, öyle ki giderek En Yüksek Olanı bile duyusal olarak sergiler ve böylelikle onu doğanın görüngü kipinin, duyuların ve duyguların daha yakınına getirir. Bu bir duyulurüstü dünyanın derinliğidir ki, düşünce onun içine işler ve onu ilkin dolaysız bilincin ve şimdinin duygusunun karşısında bir öte-yan olarak kurar; bu düşünsel bilginin özgürlüğüdür ki, kendini duyusal edimsellik ve sonluluk denilen bu-yandan kurtarır. Ama Tin onda doğru ilerlediği bu kırılmayı iyileştirmeyi de eşit ölçüde bilir; salt dışsal, duyusal ve geçici olan ile arı düşünce arasındaki, Doğa ve sonlu edimsellik ile kavrayan düşüncenin sonsuz özgürlüğü arasındaki ilk uzlaştırıcı orta terim olarak güzel Sanat yapıtlarını kendi içinden üretir.

In dieser ihrer Freiheit nun ist die schöne Kunst erst wahrhafte Kunst und löst dann erst ihre höchste Aufgabe, wenn sie sich in den gemeinschaftlichen Kreis mit der Religion und Philosophie gestellt hat und nur eine Art und Weise ist, das Göttliche, die tiefsten Interessen des Menschen, die umfassendsten Wahrheiten des Geistes zum Bewußtsein zu bringen und auszusprechen. In Kunstwerken haben die Völker ihre gehaltreichsten inneren Anschauungen und Vorstellungen niedergelegt, und für das Verständnis der Weisheit und Religion macht die schöne Kunst oftmals, und bei manchen Völkern sie allein, den Schlüssel aus. Diese Bestimmung hat die Kunst mit Religion und Philosophie gemein, jedoch in der eigentümlichen Art, daß sie auch das Höchste sinnlich darstellt und es damit der Erscheinungsweise der Natur, den Sinnen und der Empfindung näherbringt. Es ist die Tiefe einer übersinnlichen Welt, in welche der Gedanke dringt und sie zunächst als ein Jenseits dem unmittelbaren Bewußtsein und der gegenwärtigen Empfindung gegenüber aufstellt; es ist die Freiheit denkender Erkenntnis, welche sich dem Diesseits, das sinnliche Wirklichkeit und Endlichkeit heißt, enthebt. Diesen Bruch aber, zu welchem der Geist fortgeht, weiß er ebenso zu heilen; er erzeugt aus sich selbst die Werke der schönen Kunst als das erste versöhnende Mittelglied zwischen dem bloß Äußerlichen, Sinnlichen und Vergänglichen und dem reinen Gedanken, zwischen der Natur und endlichen Wirklichkeit und der unendlichen Freiheit des begreifenden Denkens.

Ama genel olarak sanatsal öğenin, yani Görünüşün ve aldatmacalarının değersizliği söz konusu olduğunda, eğer görünüş var-olmaması-gereken olarak anlatılabilirse, bu karşıçıkışın hiç kuşkusuz kendi doğruluğu vardır. Gene de Görünüşün kendisi Öze özseldir, ve eğer Gerçeklik görünüşte ve görüngüde olmasaydı, eğer biri için olmasaydı, genel olarak Tin için olduğu gibi kendi kendisi için de olmasaydı, Gerçeklik olmazdı. Bu nedenle genel olarak görünüş değil, ama yalnızca görünüşün tikel türü ve tarzı — ki onda Sanat kendi içinde gerçek olana edimsellik verir — bir kınama nesnesi olabilir. Eğer bu bağıntıda Sanatın düşüncelerini belirli-Varlığa çıkarmasını sağlayan görünüş aldatmaca olarak belirlenecek olursa, bu kınama ilk olarak anlamını görüngülerin dışsal dünyası ve bunun dolaysız özdekselliği ile karşılaştırma içinde ve bizim kendi duygu dünyamız, e.d. içsel duyusal dünya ile ilişki içinde kazanır; bu iki dünyaya da görgül yaşamda, görüngüsel yaşamımızın kendisinde edimsellik, olgusallık ve gerçeklik yüklemeye alışmışızdır ki, bu böyle olgusallık ve gerçeklikten yoksun olan Sanat ile karşıtlık içindedir. Ama tam olarak görgül iç ve dış dünyanın bu bütün alanı gerçek edimsellik dünyası değildir, tersine, gerçekte Sanat için olduğundan daha sağın bir anlamda ona salt bir görünüş ve daha sert bir aldanmaca dememiz gerekir. Asıl edimselliğin ancak duygunun ve dışsal nesnelerin dolaysızlığının ötesinde bulunması gerekir. Çünkü gerçekten edimsel olan yalnızca kendinde-ve-kendi-için-var-olan, Doğada ve Tinde tözsel olandır ki, hiç kuşkusuz kendine bulunuş ve belirli-Varlık verir, ama bu belirli-Varlıkta kendinde-ve-kendi-için-var-olan olarak kalır ve ancak böylece gerçekten edimseldir. Bu evrensel güçlerin egemenliğidir ki, tam olarak Sanatın vurguladığı ve görünmeye bıraktığı şeydir. Sıradan dış ve iç dünyada da özsellik hiç kuşkusuz görünür, ama bir olumsallıklar kaosu şeklindedir ve duyusalın dolaysızlığı yoluyla ve durumlardaki, olaylardaki, karakterlerdeki vb. özenç yoluyla körelmiştir. Sanat bu kötü, geçici dünyanın görünüşünü ve aldatmacasını görüngülerin o gerçek içeriğinden uzaklaştırır ve onlara tinden doğmuş daha yüksek bir edimsellik verir. Öyleyse salt görünüş olmaktan çok uzak, Sanatın görüngülerine sıradan edimsellik ile karşıtlık içinde daha yüksek olgusallık ve daha gerçek belirli-Varlık yüklemek gerekir.

Was aber die Unwürdigkeit des Kunstelementes im allgemeinen, des Scheines nämlich und seiner Täuschungen, angeht, so hätte es mit diesem Einwand allerdings seine Richtigkeit, wenn der Schein als das Nichtseinsollende dürfte angesprochen werden. Doch der Schein selbst ist dem Wesen wesentlich, die Wahrheit wäre nicht, wenn sie nicht schiene und erschiene, wenn sie nicht für Eines wäre, für sich selbst sowohl als auch für den Geist überhaupt. Deshalb kann nicht das Scheinen im allgemeinen, sondern nur die besondere Art und Weise des Scheins, in welchem die Kunst dem in sich selbst Wahrhaftigen Wirklichkeit gibt, ein Gegenstand des Vorwurfs werden. Soll in dieser Beziehung der Schein, in welchem die Kunst ihre Konzeptionen zum Dasein erschafft, als Täuschung bestimmt werden, so erhält dieser Vorwurf zunächst seinen Sinn in Vergleichung mit der äußerlichen Welt der Erscheinungen und ihrer unmittelbaren Materialität sowie im Verhältnis zu unserer eigenen empfindenden, das ist der innerlich sinnlichen Welt, welchen beiden wir im empirischen Leben, im Leben unserer Erscheinung selber den Wert und Namen von Wirklichkeit, Realität und Wahrheit im Gegensatz der Kunst zu geben gewohnt sind, der solche Realität und Wahrheit fehle. Aber gerade diese ganze Sphäre der empirischen inneren und äußeren Welt ist nicht die Welt wahrhafter Wirklichkeit, sondern vielmehr in strengerem Sinne als die Kunst ein bloßer Schein und eine härtere Täuschung zu nennen. Erst jenseits der Unmittelbarkeit des Empfindens und der äußerlichen Gegenstände ist die echte Wirklichkeit zu finden. Denn wahrhaft wirklich ist nur das Anundfürsichseiende, das Substantielle der Natur und des Geistes, das sich zwar Gegenwart und Dasein gibt, aber in diesem Dasein das Anundfürsichseiende bleibt und so erst wahrhaft wirklich ist. Das Walten dieser allgemeinen Mächte ist es gerade, was die Kunst hervorhebt und erscheinen läßt. In der gewöhnlichen äußeren und inneren Welt erscheint die Wesenheit wohl auch, jedoch in der Gestalt eines Chaos von Zufälligkeiten, verkümmert durch die Unmittelbarkeit des Sinnlichen und durch die Willkür in Zuständen, Begebenheiten, Charakteren usf. Den Schein und die Täuschung dieser schlechten, vergänglichen Welt nimmt die Kunst von jenem wahrhaften Gehalt der Erscheinungen fort und gibt ihnen eine höhere, geistgeborene Wirklichkeit. Weit entfernt also, bloßer Schein zu sein, ist den Erscheinungen der Kunst der gewöhnlichen Wirklichkeit gegenüber die höhere Realität und das wahrhaftigere Dasein zuzuschreiben.

Sanatın betimlemelerine tarih-yazmanın daha gerçek betimlemeleri ile karşıtlık içinde aldatıcı bir görünüş demek eşit ölçüde geçersizdir. Çünkü tarih yazıcılığı dolaysız belirli-Varlıktan bile yoksundur ve ancak onun tinsel görünüşünü betimlemelerinin öğesi olarak alır; içeriği sıradan edimselliğin ve ondaki olayların, karışıklıkların ve bireyselliklerin bütün bir olumsallığı ile yüklü kalırken, Sanat yapıtı ise bize tarihte egemen olan bengi güçleri dolaysız duyusal bulunuşun ve onun temelsiz görünüşünün bu eklentileri olmaksızın sunar.

Ebensowenig sind die Darstellungen der Kunst ein täuschender Schein gegen die wahrhaftigeren Darstellungen der Geschichtsschreibung zu nennen. Denn die Geschichtsschreibung hat auch nicht das unmittelbare Dasein, sondern den geistigen Schein desselben zum Elemente ihrer Schilderungen, und ihr Inhalt bleibt mit der ganzen Zufälligkeit der gewöhnlichen Wirklichkeit und deren Begebenheiten, Verwicklungen und Individualitäten behaftet, während das Kunstwerk uns die in der Geschichte waltenden ewigen Mächte ohne dies Beiwesen der unmittelbar sinnlichen Gegenwart und ihres haltlosen Scheines entgegenbringt.

Ama şimdi Sanatın şekillerinin görüngü kipine Felsefenin düşüncesi ile ve dinsel ve törel temel-ilkeler ile karşılaştırma içinde bir aldatmaca denirse, o zaman bir içeriğin düşüncenin alanında kazandığı görüngünün biçimi hiç kuşkusuz en gerçek olgusallıktır; ama duyusal dolaysız varoluşun ve tarih yazıcılığının Görünüşü ile karşılaştırma içinde Sanatın Görünüşü kendi içinden kendi ötesini gösterme ve onun yoluyla tasarıma gelecek olan tinsel birşeyi imleme üstünlüğünü taşır; buna karşı dolaysız görüngü kendini aldatıcı olarak değil, tersine edimsel ve gerçek olarak sunar, gerçi gerçek olan dolaysız duyusallık tarafından kirletiliyor ve gizleniyor olsa da. Doğanın sert kabuğu ve sıradan dünya Tin için İdeanın içine işlemeyi Sanat yapıtlarının yaptığından daha güç kılar.

Wird nun aber die Erscheinungsweise der Kunstgestalten eine Täuschung genannt in Vergleichung mit dem Denken der Philosophie, mit religiösen und sittlichen Grundsätzen, so ist die Form der Erscheinung, welche ein Inhalt in dem Bereiche des Denkens gewinnt, allerdings die wahrhaftigste Realität; doch in Vergleich mit dem Schein der sinnlichen unmittelbaren Existenz und dem der Geschichtsschreibung hat der Schein der Kunst den Vorzug, daß er selbst durch sich hindurchdeutet und auf ein Geistiges, welches durch ihn soll zur Vorstellung kommen, aus sich hinweist, dahingegen die unmittelbare Erscheinung sich selbst nicht als täuschend gibt, sondern vielmehr als das Wirkliche und Wahre, während doch das Wahrhafte durch das unmittelbar Sinnliche verunreinigt und versteckt wird. Die harte Rinde der Natur und gewöhnlichen Welt machen es dem Geiste saurer, zur Idee durchzudringen, als die Werke der Kunst.

Ama şimdi Sanata bir yandan bu yüksek konumu verirken, öte yandan eşit ölçüde Sanatın gene de hem içerik hem de biçim açısından Tinin gerçek çıkarlarını bilince getirmenin en yüksek ve saltık kipi olmadığını anımsatmamız gerekir. Çünkü tam olarak biçimi nedeniyledir ki Sanat belirli bir içeriğe sınırlıdır. Gerçekliğin ancak belli bir alanı ve basamağı Sanat yapıtının öğesinde sergilenmeye yeteneklidir; duyusal olana indirgenebilme ve onda kendi için yeterli olarak bulunabilme Sanat için gerçek bir içerik olabilmek için böyle gerçekliğin kendi belirleniminde yatıyor olmalıdır — öreğin Yunan tanrıları durumunda olduğu gibi. Öte yandan daha derin bir gerçeklik kavrayışı vardır ki, bunda gerçeklik bundan böyle duyusal olanla bu gereç tarafından uygun bir kipte kabul edilebilecek ve anlatılabilecek denli yakın ve dost değildir. Hıristiyan gerçeklik anlayışı bu türdendir, ve herşeyden önce bugünkü dünyamızın tini ya da daha tam olarak dinimizin ve ussal gelişimimizin tini Sanatın Saltığın bilincinde olmanın en yüksek kipini onda oluşturduğu basamağın ötesinde görünür. Sanatsal üretimin ve onun yapıtlarının kendine özgü türü bundan böyle en yüksek gereksinimimizi doyurmaz; sanat yapıtlarına tanrısal olarak saygı gösterme ve onlara tapınmanın ötesindeyizdir; yarattıkları izlenim daha düşünceli bir türdendir, ve bizde uyandırdıkları şey daha da yüksek bir denektaşına ve daha başka bir doğrulamaya gereksinir. Düşünce güzel Sanatı arkada bırakmıştır. Yakınmaları ve kınamaları sevenler bu görüngüyü bir bozulma olarak görebilir ve sanatın ciddiliğini olduğu gibi neşesini de ürkütüp kaçıran tutkuların ve dikkafalı çıkarların ağır basmasını ona yükleyebilirler; ya da günün sıkıntısını, küçük çıkarlara tutsak olmuş yüreğe kendini Sanatın daha yüksek ereklerine doğru özgürleştirme iznini vermeyen yurttaş yaşamının ve politik yaşamın karışık durumunu suçlayabilirler, çünkü anlığın kendisi yalnızca böyle erekler için yararlık gösteren bilimlerde bu sıkıntıya ve onun çıkarlarına hizmet eder ve bu çoraklığa sınırlanmak için ayartılmaya izin verir.

Wenn wir nun aber der Kunst einerseits diese hohe Stellung geben, so ist andererseits ebensosehr daran zu erinnern, daß die Kunst dennoch weder dem Inhalte noch der Form nach die höchste und absolute Weise sei, dem Geiste seine wahrhaften Interessen zum Bewußtsein zu bringen. Denn eben ihrer Form wegen ist die Kunst auch auf einen bestimmten Inhalt beschränkt. Nur ein gewisser Kreis und Stufe der Wahrheit ist fähig, im Elemente des Kunstwerks dargestellt zu werden; es muß noch in ihrer eigenen Bestimmung liegen, zu dem Sinnlichen herauszugehen und in demselben sich adäquat sein zu können, um echter Inhalt für die Kunst zu sein, wie dies z. B. bei den griechischen Göttern der Fall ist. Dagegen gibt es eine tiefere Fassung der Wahrheit, in welcher sie nicht mehr dem Sinnlichen so verwandt und freundlich ist, um von diesem Material in angemessener Weise aufgenommen und ausgedrückt werden zu können. Von solcher Art ist die christliche Auffassung der Wahrheit, und vor allem erscheint der Geist unserer heutigen Welt, oder näher unserer Religion und unserer Vernunftbildung, als über die Stufe hinaus, auf welcher die Kunst die höchste Weise ausmacht, sich des Absoluten bewußt zu sein. Die eigentümliche Art der Kunstproduktion und ihrer Werke füllt unser höchstes Bedürfnis nicht mehr aus; wir sind darüber hinaus, Werke der Kunst göttlich verehren und sie anbeten zu können; der Eindruck, den sie machen, ist besonnenerer Art, und was durch sie in uns erregt wird, bedarf noch eines höheren Prüfsteins und anderweitiger Bewährung. Der Gedanke und die Reflexion hat die schöne Kunst überflügelt. Wenn man es liebt, sich in Klagen und Tadel zu gefallen, so kann man diese Erscheinung für ein Verderbnis halten und sie dem Übergewicht von Leidenschaften und eigennützigen Interessen zuschreiben, welche den Ernst der Kunst wie ihre Heiterkeit verscheuchen; oder man kann die Not der Gegenwart, den verwickelten Zustand des bürgerlichen und politischen Lebens anklagen, welche dem in kleinen Interessen befangenen Gemüt sich zu den höheren Zwecken der Kunst nicht zu befreien vergönne, indem die Intelligenz selbst dieser Not und deren Interessen in Wissenschaften dienstbar sei, welche nur für solche Zwecke Nützlichkeit haben, und sich verführen lasse, sich in diese Trockenheit festzubannen.

Şimdi bütün bunlar nasıl olursa olsun, Sanatın bundan böyle tinsel gereksinimlerin daha önceki çağların ve ulusların onda aradıkları ve yalnızca onda buldukları doyumunu sağlamadığı bir olgudur — bir doyum ki, en azından Din yanından Sanat ile sıkı sıkıya bağlıydı. Yunan Sanatının güzel günleri tıpkı geç Orta Çağların altın çağı gibi geçip gitmiştir. Güncel yaşamımızın derin düşünceye dayalı kültürü istenç ile olduğu gibi yargı ile bağıntı içinde de bizim için genel bakış açılarına sarılmayı ve tikeli onlara göre yönetmeyi bir gereksinime çevirmiştir, öyle ki evrensel biçimler, yasalar, ödevler, haklar, düzgüler belirlenim-zeminleri olarak geçerlidirler ve başlıca düzenleyicilerdir. Ama Sanatın çıkarı için olduğu gibi üretimi için de genel olarak daha çok bir dirimsellik isteriz ki, evrensel onda yasa ve düzgü olarak bulunmaz, ama yürek ve duygu ile özdeş olarak etkir, tıpkı düşlemde evrenselin ve ussalın somut duyusal görüngü ile birliğe getirilmiş olarak kapsanmaları gibi. Bu nedenle çağımız evrensel durumuna göre Sanat için uygun değildir. Söz konusu olan belki de yalnızca uygulamadaki sanatçının kendisinin onu kuşatan düşüncelerin gürültüsünden ve Sanat üzerine salt alışkanlıkla bildirilen görüşlerden ve yargılardan etkilenerek çalışmalarının kendisine daha çok düşünce katmaya ayartılması değildir; tersine, bütün tinsel kültür öyle bir türdedir ki, Sanatçının kendisi böyle derin düşünen dünyanın ve onun ilişkilerinin ortasında durur, onu istenç ve karar gibi şeyler yoluyla soyutlayamaz ya da özel eğitim ya da yaşam ilişkilerinden uzaklaşma yoluyla yeniden kendine yitirdiğinin yerini dolduracak bir yalnızlık yaratmayı başaramaz.

Wie es sich nun auch immer hiermit verhalten mag, so ist es einmal der Fall, daß die Kunst nicht mehr diejenige Befriedigung der geistigen Bedürfnisse gewährt, welche frühere Zeiten und Völker in ihr gesucht und nur in ihr gefunden haben, - eine Befriedigung, welche wenigstens von seiten der Religion aufs innigste mit der Kunst verknüpft war. Die schönen Tage der griechischen Kunst wie die goldene Zeit des späteren Mittelalters sind vorüber. Die Reflexionsbildung unseres heutigen Lebens macht es uns, sowohl in Beziehung auf den Willen als auch auf das Urteil, zum Bedürfnis, allgemeine Gesichtspunkte festzuhalten und danach das Besondere zu regeln, so daß allgemeine Formen, Gesetze, Pflichten, Rechte, Maximen als Bestimmungsgründe gelten und das hauptsächlich Regierende sind. Für das Kunstinteresse aber wie für die Kunstproduktion fordern wir im allgemeinen mehr eine Lebendigkeit, in welcher das Allgemeine nicht als Gesetz und Maxime vorhanden sei, sondern als mit dem Gemüte und der Empfindung identisch wirke, wie auch in der Phantasie das Allgemeine und Vernünftige als mit einer konkreten sinnlichen Erscheinung in Einheit gebracht enthalten ist. Deshalb ist unsere Gegenwart ihrem allgemeinen Zustande nach der Kunst nicht günstig. Selbst der ausübende Künstler ist nicht etwa nur durch die um ihn her laut werdende Reflexion, durch die allgemeine Gewohnheit des Meinens und Urteilens über die Kunst verleitet und angesteckt, in seine Arbeiten selbst mehr Gedanken hineinzubringen, sondern die ganze geistige Bildung ist von der Art, daß er selber innerhalb solcher reflektierenden Welt und ihrer Verhältnisse steht und nicht etwa durch Willen und Entschluß davon abstrahieren oder durch besondere Erziehung oder Entfernung von den Lebensverhältnissen sich eine besondere, das Verlorene wieder ersetzende Einsamkeit erkünsteln und zuwege bringen könnte.

Tüm bu bağıntılarda Sanat en yüksek belirlenimine göre bizim için geçmiş birşeydir ve öyle kalır. Böylelikle bizim için asıl gerçekliği ve dirimliliği de yitirmiş ve edimsellikte önceki zorunluğunu ileri sürmekten ve yüksek konumunu sürdürmekten çok tasarımımıza aktarılmıştır. Şimdi sanat yapıtlarının bizde uyandırdığı şey dolaysız hazzın dışında bir de yargımızdır, çünkü içeriği, sanat yapıtının sunuluş aracını ve ikisinin birbirine uygunluk ya da uygunsuzluğunu düşünsel irdelememizin altına getiririz. Sanatın Bilimi bu nedenle bizim zamanımızda henüz Sanatın kendi için Sanat olarak tam doyumu sağladığı çağda olduğundan çok daha büyük bir gereksinimdir. Sanat bizi düşünsel irdelemeye davet eder, ve hiç kuşkusuz Sanatı yeniden yaratmak için değil, ama Sanatın ne olduğunu bilimsel olarak bilmek için.

In allen diesen Beziehungen ist und bleibt die Kunst nach der Seite ihrer höchsten Bestimmung für uns ein Vergangenes. Damit hat sie für uns auch die echte Wahrheit und Lebendigkeit verloren und ist mehr in unsere Vorstellung verlegt, als daß sie in der Wirklichkeit ihre frühere Notwendigkeit behauptete und ihren höheren Platz einnähme. Was durch Kunstwerke jetzt in uns erregt wird, ist außer dem unmittelbaren Genuß zugleich unser Urteil, indem wir den Inhalt, die Darstellungsmittel des Kunstwerks und die Angemessenheit und Unangemessenheit beider unserer denkenden Betrachtung unterwerfen. Die Wissenschaft der Kunst ist darum in unserer Zeit noch viel mehr Bedürfnis als zu den Zeiten, in welchen die Kunst für sich als Kunst schon volle Befriedigung gewährte. Die Kunst lädt uns zur denkenden Betrachtung ein, und zwar nicht zu dem Zwecke, Kunst wieder hervorzurufen, sondern, was die Kunst sei, wissenschaftlich zu erkennen.

Ama şimdi bu davete uymayı istersek, karşımıza Sanatın sözcüğün asıl anlamında dizgesel olarak bilimsel irdeleme için olmasa da genel bir yolda felsefi olarak düşünen irdeleme için uygun bir konu olup olmadığı biçimindeki daha önce değinilen duraksama çıkar. Gene de burada ilk olarak sanki felsefi bir irdeleme pekala bilimsel olmayabilirmiş biçimindeki yanlış düşünce yatar. Bu nokta üzerine burada kısaca konuşursak, felsefenin kendisi ve felsefe yapma üzerine başka hangi düşünceler taşınırsa taşınsın, felsefe yapmayı baştan sonra bilimsellikten ayrılamaz olarak görüyorum. Çünkü felsefenin bir nesneyi zorunluğa göre irdelemesi gerekir, ve hiç kuşkusuz yalnızca öznel zorunluğa ya da dış düzene, sınıflandırmaya vb. göre değil; nesneyi kendi iç doğasının zorunluğuna göre açındırması ve tanıtlaması gerekir. Ancak bu açımlama genel olarak bir irdelemede bilimsel yanı oluşturur. Ama bir nesnenin nesnel zorunluğunun özsel olarak mantıksal-metafiziksel doğasında yattığı düzeye dek Sanatın yalıtılmış irdelemesi durumunda bilimsel sağınlık hafifletilebilir ya da daha doğrusu hafifletilmelidir, çünkü Sanatın bir yandan içeriğin kendisi açısından, öte yandan gereç ve öğe açısından çok fazla varsayımı vardır ve bunlar yoluyla aynı zamanda sürekli olarak olumsallığa dokunur; ve yalnızca içeriği ve anlatım aracının özsel iç ilerleyişi ile ilgili olarak zorunluk şeklinden söz edilmesi gerekir.

Wollen wir nun aber dieser Einladung Folge leisten, so begegnet uns die schon berührte Bedenklichkeit, daß die Kunst etwa wohl überhaupt für philosophisch reflektierende, jedoch nicht eigentlich für systematisch wissenschaftliche Betrachtungen einen angemessenen Gegenstand abgebe. Hierin jedoch liegt zunächst die falsche Vorstellung, als ob eine philosophische Betrachtung auch unwissenschaftlich sein könne. Es ist über diesen Punkt hier nur in der Kürze zu sagen, daß, welche Vorstellungen man sonst von Philosophie und vom Philosophieren haben möge, ich das Philosophieren durchaus als von Wissenschaftlichkeit untrennbar erachte. Denn die Philosophie hat einen Gegenstand nach der Notwendigkeit zu betrachten, und zwar nicht nur nach der subjektiven Notwendigkeit oder äußeren Ordnung, Klassifikation usf., sondern sie hat den Gegenstand nach der Notwendigkeit seiner eigenen inneren Natur zu entfalten und zu beweisen. Erst diese Explikation macht überhaupt das Wissenschaftliche einer Betrachtung aus. Insofern aber die objektive Notwendigkeit eines Gegenstandes wesentlich in seiner logisch-metaphysischen Natur liegt, kann übrigens, ja es muß selbst bei der isolierten Betrachtung der Kunst - die so viele Voraussetzungen, teils in Ansehung des Inhalts selbst, teils in Ansehung ihres Materials und Elementes hat, durch welches die Kunst zugleich immer an die Zufälligkeit anstreift - von der wissenschaftlichen Strenge nachgelassen werden, und es ist nur in betreff auf den wesentlichen inneren Fortgang ihres Inhalts und ihrer Ausdrucksmittel an die Gestaltung der Notwendigkeit zu erinnern.

Ama güzel Sanat yapıtlarının bilimsel düşüncenin irdelemesinden kaçtıkları, çünkü kaynaklarını kuralsız düşlemde ve yürekte buldukları ve miktarda ve çoklulukta hesaplanamaz olmakla etkilerini yalnızca duygu ve imgelem yetisi üzerinde uyguladıkları yolundaki karşıçıkışa gelince, bu konu bugün bile belli bir ağırlığı olan bir güçlük olarak görünür. Çünkü gerçekte Sanatın Güzeli düşünce ile kesin bir karşıtlık içinde duran ve düşüncenin kendi tarzında etkin olabilmek için yok etmek zorunda olduğu bir biçim içinde görünür. Bu tasarım genel olarak olgusal olanın, Doğanın ve Tinin yaşamının kavrama edimi tarafından bozulup öldürüldüğü, kavramsal düşünce yoluyla bize yaklaştırılmak yerine bizden daha da uzaklaştırıldığı, böylece insanın araç olarak düşünce yoluyla dirimli olanı anlamak yerine, tersine bu amacın kendisini boşa çıkardığı görüşü ile birlikte durur. Bu konu üzerinde burada ayrıntılı olarak duramayız; ama yalnızca bu güçlüğün ya da olanaksızlığın ya da uygunsuzluğun giderilmesini sağlayacak bakış açısını belirtebiliriz.

Was aber den Einwurf betrifft, daß die Werke der schönen Kunst sich der wissenschaftlich denkenden Betrachtung entzögen, weil sie aus der regellosen Phantasie und dem Gemüt ihren Ursprung nähmen und unübersehbar an Anzahl und Mannigfaltigkeit nur auf Empfindung und Einbildungskraft ihre Wirkung äußerten, so scheint diese Verlegenheit auch jetzt noch von Gewicht zu sein. Denn in der Tat erscheint das Kunstschöne in einer Form, die dem Gedanken ausdrücklich gegenübersteht und die er, um sich in seiner Weise zu betätigen, zu zerstören genötigt ist. Diese Vorstellung hängt mit der Meinung zusammen, daß das Reelle überhaupt, das Leben der Natur und des Geistes, durch das Begreifen verunstaltet und getötet, daß es, statt durch begriffsmäßiges Denken uns nahegebracht zu sein, erst recht entfernt werde, so daß der Mensch sich durch das Denken, als Mittel, das Lebendige zu fassen, sich vielmehr um diesen Zweck selber bringe. Erschöpfend ist hierüber an dieser Stelle nicht zu sprechen, sondern nur der Gesichtspunkt anzugeben, aus welchem die Beseitigung dieser Schwierigkeit oder Unmöglichkeit oder Ungeschicklichkeit zu bewirken wäre.

İlk olarak şu kadarı kabul edilecektir ki, Tin kendi kendisini irdeleme, kendi üzerine ve ondan kaynaklanan herşey üzerine bir bilinç, ve dahası düşünen bir bilinç taşıma yeteneğindedir. Çünkü düşünme tam olarak Tinin en iç, özsel doğasını oluşturur. Kendi üzerine ve kendi ürünleri üzerine bu düşünen bilinçte, bu ürünler her zaman ne denli özgürlük ve özenç taşıyor olurlarsa olsunlar, eğer Tin yalnızca gerçekten onlarda ise, özsel doğasına uygun olarak davranır. Şimdi Sanat ve yapıtları Tinden kaynaklanıyor ve onun tarafından üretiliyor olmakla kendileri tinsel türdendirler, üstelik sunuluşları duyusallık görünüşünü üstlenmiş ve duyusal öğe Tin ile iç içe geçmiş olsa bile. Bu bağıntıda Sanat daha şimdiden Tine ve düşüncesine yalnızca dışsal, tinsiz Doğadan daha yakın durur; sanat ürünlerinde Tinin işi yalnızca onunki ile, onun olanla ilgilidir. Ve sanat yapıtları düşünce ve Kavram değil, ama Kavramın kendi kendisinden bir açınımı, duyusal olana doğru bir yabancılaşma olsalar bile, düşünen Tinin gücü yalnızca kendini kendine özgü biçiminde düşünce olarak kavramasında değil, ama o denli de duyguya ve duyusallığa dışlaşmasında kendini yeniden tanımasında, kendini kendi başkasında kavramasında yatar, çünkü yabancılaşmış olanı düşüncelere dönüştürür ve böylece kendi içine geri döner. Ve düşünen Tin kendi başkası ile bu uğraşında onda kendini unutarak ve kendinden vazgeçerek kendine bağlılığını çiğnemez, ne de ondan ayrı olanı kavrayamayacak denli güçsüzdür; tersine, kendini ve karşıtını kavrar. Çünkü Kavram evrensel olandır ki, tikelleşmelerinde kendini saklar, kendi üzerine ve kendi başkası üzerine yayılır ve böylece ona doğru ilerlediği yabancılaşmayı eşit ölçüde yine ortadan kaldıran güç ve etkinliktir. Böylece onda düşüncenin kendi kendisini dışlaştırdığı Sanat yapıtı da kavrayan düşüncenin alanına aittir, ve Tin, onu bilimsel irdelemeye boyun eğdirerek, onda yalnızca kendi en asıl doğasının gereksinimini doyurur. Düşünce onun Özü ve Kavramı olduğu için, en sonunda yalnızca etkinliğinin tüm ürünlerine düşünceyi de yaydığı zaman ve ancak böylece onları gerçekten onunki yaptığı zaman doyum bulur. Ama Sanat, daha belirli olarak göreceğimiz gibi, Tinin en yüksek biçimi olmaktan uzaktır ve gerçek doğrulanışını ilkin bilimde kazanır.

So viel wird man zunächst zugeben, daß der Geist, sich selbst zu betrachten, ein Bewußtsein, und zwar ein denkendes über sich selbst und über alles, was aus ihm entspringt, zu haben fähig sei. Denn das Denken gerade macht die innerste wesentliche Natur des Geistes aus. In diesem denkenden Bewußtsein über sich und seine Produkte, soviel Freiheit und Willkür dieselben sonst auch immer haben mögen, wenn er nur wahrhaft darin ist, verhält sich der Geist seiner wesentlichen Natur gemäß. Die Kunst nun und ihre Werke, als aus dem Geiste entsprungen und erzeugt, sind selber geistiger Art, wenn auch ihre Darstellung den Schein der Sinnlichkeit in sich aufnimmt und das Sinnliche mit Geist durchdringt. In dieser Beziehung liegt die Kunst dem Geiste und seinem Denken schon näher als die nur äußere geistlose Natur; er hat es in den Kunstprodukten nur mit dem Seinigen zu tun. Und wenn auch die Kunstwerke nicht Gedanken und Begriff, sondern eine Entwicklung des Begriffs aus sich selber, eine Entfremdung zum Sinnlichen hin sind, so liegt die Macht des denkenden Geistes darin, nicht etwa nur sich selbst in seiner eigentümlichen Form als Denken zu fassen, sondern ebensosehr sich in seiner Entäußerung zur Empfindung und Sinnlichkeit wiederzuerkennen, sich in seinem Anderen zu begreifen, indem er das Entfremdete zu Gedanken verwandelt und so zu sich zurückführt. Und der denkende Geist wird sich in dieser Beschäftigung mit dem Anderen seiner selbst nicht etwa ungetreu, so daß er sich darin vergäße und aufgäbe, noch ist er so ohnmächtig, das von ihm Unterschiedene nicht erfassen zu können, sondern er begreift sich und sein Gegenteil. Denn der Begriff ist das Allgemeine, das in seinen Besonderungen sich erhält, über sich und sein Anderes übergreift und so die Entfremdung, zu der er fortgeht, ebenso wieder aufzuheben die Macht und Tätigkeit ist. So gehört auch das Kunstwerk, in welchem der Gedanke sich selbst entäußert, zum Bereich des begreifenden Denkens, und der Geist, indem er es der wissenschaftlichen Betrachtung unterwirft, befriedigt darin nur das Bedürfnis seiner eigensten Natur. Denn weil das Denken sein Wesen und Begriff ist, ist er letztlich nur befriedigt, wenn er alle Produkte seiner Tätigkeit auch mit dem Gedanken durchdrungen und sie so erst wahrhaft zu den seinigen gemacht hat. Die Kunst aber, weit entfernt, wie wir noch bestimmter sehen werden, die höchste Form des Geistes zu sein, erhält in der Wissenschaft erst ihre echte Bewährung.

Sanat kuralsız özenci yoluyla felsefi irdelemeyi reddetmekten de eşit ölçüde uzaktır. Çünkü daha önce belirtildiği gibi, gerçek görevi Tinin en yüksek çıkarlarını bilince getirmektir. Buradan hemen içerik yanına göre güzel Sanatın düşlemin yabanıl denetimsizliğin içinde başıboş kalamayacağı sonucu çıkar, çünkü, biçimleri ve şekilleri ne kadar çoklu ve tükenmez olursa olsun, bu tinsel çıkarlar ona içeriği için belirli destek noktaları saptarlar. Biçimlerin kendileri için de aynı şey geçerlidir. Onlar da salt olumsallığa bırakılmış değildirler. Her şekil o çıkarların anlatımı ve sergilenişi olmaya, onları kendi içine kabul etmeye ve yeniden üretmeye yetenekli değildir; tersine, belirli bir içerik yoluyla ona uyan biçim de belirlenir.

Ebenso verweigert sich die Kunst nicht durch regellose Willkür der philosophischen Betrachtung. Denn wie bereits angedeutet, ist ihre wahrhafte Aufgabe, die höchsten Interessen des Geistes zum Bewußtsein zu bringen. Hieraus ergibt sich sogleich nach der Seite des Inhalts, daß die schöne Kunst nicht könne in wilder Fessellosigkeit der Phantasie umherschweifen, denn diese geistigen Interessen setzen ihr für ihren Inhalt bestimmte Haltpunkte fest, mögen die Formen und Gestaltungen auch noch so mannigfaltig und unerschöpflich sein. Das gleiche gilt für die Formen selbst. Auch sie sind nicht dem bloßen Zufall anheimgegeben. Nicht jede Gestaltung ist fähig, der Ausdruck und die Darstellung jener Interessen zu sein, sie in sich aufzunehmen und wiederzugeben, sondern durch einen bestimmten Inhalt ist auch die ihm angemessene Form bestimmt.

O zaman bu yandan da sanat yapıtlarının ve biçimlerinin görünürde ölçüsüz kütlesinde kendimizi düşünceye uygun olarak yönlendirmeyi başarabiliriz.

Von dieser Seite her sind wir denn auch fähig, uns in der scheinbar unübersehbaren Masse der Kunstwerke und Formen gedankenmäßig zu orientieren.

Böylelikle şimdi ilk olarak bilimimizin kendimizi ona sınırlamayı istediğimiz içeriğini bildirmiş oluyoruz; ve gördük ki, ne güzel Sanat felsefi bir irdelemeye değmezdir, ne de felsefi irdeleme güzel Sanatın özünü bilmeye yeteneksiz.

So hätten wir jetzt also erstens den Inhalt unserer Wissenschaft, auf den wir uns beschränken wollen, angegeben und gesehen, wie weder die schöne Kunst einer philosophischen Betrachtung unwürdig noch die philosophische Betrachtung unfähig sei, das Wesen der schönen Kunst zu erkennen.

 
     

 

Previous Aziz Yardımlı (c) Estetik / Hegel İdea Yayınevi 2008 Previous