G. W. F. Hegel
Estetik Üzerine Dersler

Çeviren: Aziz Yardımlı

İstanbul 2008 (c) İdea Yayınevi

G. W. F. Hegel
Vorlesungen über die Ästhetik

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 13
I. ESTETİĞİN SINIRLANMASI VE SANAT FELSEFESİNE KİMİ
   KARŞIÇIKIŞLARIN ÇÜRÜTÜLMESİ
13
      1. Doğadaki Güzel ve Sanattaki Güzel 13
      2. Estetiğe Yönelik Kimi Karşıçıkışların Çürütülmesi  15

II. GÜZELİN VE SANATIN BİLİMSEL ELE ALINIŞ
    TÜRLERİ 23
      1. İrdelemenin Başlangıç Noktası Olarak Görgül Öğe  23
      2. Ele Alışın Başlangıç Noktası Olarak İdea  28
      3. Görgül ve İdeal Bakış Açılarının
          Birleşmesi
 29

III. SANATTAKİ GÜZELİN KAVRAMI 29
   A. Sanat Üzerine Sıradan Tasarımlar 31
      1. İnsan Etkinliğinin Ürünü Olarak Sanat Yapıtı 32
      2. İnsan Duyusu İçin Duyusaldan Türeyen Sanat
         Yapıtı
37
      3. Sanatın Ereği
44
           a. Doğaya öykünme ilkesi 45
           b. Yüreğin Uyarılması 48
           c. Yüksek Tözsel Erek 49
    B. Gerçek Sanat Kavramının Tarihsel Çıkarsaması 56
      1. Kant Felsefesi
 56
      2. Schiller, Winckelmann, Schelling  60
      3. İroni  62

IV. BÖLÜMLEME 66

INHALT

EINLEITUNG 13
I. BEGRENZUNG DER ÄSTHETIK UND WIDERLEGUNG EINIGER EINWÜRFE
   GEGEN DIE PHILOSOPHIE DER KUNST
13
      1. Naturschönes und Kunstschönes 13
      2. Wiederlegung einiger Einwände gegen die Ästhetik 15

II. WISSENSCHAFTLICHE BEHANDLUNGSARTEN DES SCHÖNEN UND DER
    KUNST
23
      1. Das Empirische als Ausgangspunkt der Behandlung  23
      2. Die Idee als Ausgangspunkt der Behandlung  28
      3. Die Vereinigung des empirischen und ideellen
          Gesichstpunktes
 29

III. BEGRIFF DES KUNSTSCHÖNEN 29
   A. Gewöhnliche Vorstellungen von der Kunst 31
      1. Das Kunstwerk als Produkt menschlicher Tätigkeit 32
      2. Das Kunstwerk als für den Sinn des Menschen dem                    Sinnlichen entnommen 37
      3. Zweck der Kunst
44
           a. Das Prinzip von der Nachahmung der Natur 45
           b. Die Erregung des Gemüts 48
           c. Der höhere substantielle Zweck 49
   B. Historische Deduktion des wahren Begriffs der Kunst 56            1. Die Kantische Philosophie 56
      2. Schiller, Winckelmann, Schelling 60
      3. Die Ironie 62

IV. EINTEILUNG 66

 
     

 

  Aziz Yardımlı (c) Estetik Üzerine Dersler / Hegel İdea Yayınevi 2008 Previous